กองทุน SSF ตัวไหนดี 2565

จากข้อมูลหลายแห่งของสื่อสายเศรษฐกิจและการลงทุน นั้นต่างใหความเห็นเกี่ยวกับ กองทุน SSF 2565 ไว้โดยมีแนวโน้มและมีกระแสต่อเนื่องจากปี 2565 ซึ่งนักลงทุนหลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่คุ้นชินกับระยะเวลาการลงทุนที่นานเพิ่มมากขึ้นขึ้น โดยส่งผลให้มูลค่าการลงทุนที่นับรวมกับกองทุนประเภทอื่น ๆ ที่อาจทำให้นักลงทุนบางกลุ่มลงทุนได้น้อยลง รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีหลายปัจจัยเสี่ยง และต้องพิจารณาให้มากยิ่งขึ้น ทพให้การลงทุน SSF 2565 หรือการดำเนินการศึกษาและเปรียบเทียบกองทุน SSF กับการลงทุนอื่น ๆ ยังต้องศึกษาและหาข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น ก่อนการลงทุน

ดังนั้น วันนี้เราจึงขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน SSF 2565 ที่มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี และเป็นกองทุนที่น่าลงทุนสำหรับหลาย ๆ ท่านที่ยังมีข้อกังวลและข้อสงสัย กับบทความ กองทุน SSF ตัวไหนดี 2565 โดยมีข้อมูลและรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน
กองทุน SSF ตัวไหนดี

กองทุน SSF 2565 คืออะไร

กองทุน SSF หรือที่เรียกกันในชื่อเต็มว่า “Super Saving Fund” เป็นกองทุนรวมที่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามมติของคณะรัฐมนตรี ทดแทน LTF หรือ “Long Term Fund” ที่หมดอายุไปเมื่อสิ้นปี 2562 โดยกองทุน SSF 2565 มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะยาวและมีพัฒนาปรับปรุงทั้งนโยบายการลงทุน ซึ่งมีเงื่อนไขในการลดหย่อยภาษีของ SSF ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การขอลดหย่อนภาษีโดย กองทุน SSF 2565 นั้นมีรายละเอียดคือ สามารถนำกองทุน SSF 2565 ไปลดหย่อยภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ต้องจำนวนไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อไปนับรวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ อย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และประกันชีวิตแบบบำนาญ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยเงื่อนไขอีกประการ คือ ผู้ที่นำกองทุน SSF 2565 ไปขอลดหย่อนภาษีนั้นจะต้องถือกองทุนอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

 

กองทุน SSF 2565 เหมาะกับใคร

จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ทราบรายละเอียดและแนวโน้มในการลงทุน โดยมีข้อมลปรากฏซึ่งสามารถแสดงได้ว่า กองทุน SSF 2565 นั้นมีลักษณะที่มีความเหมาะสมกับ คนที่ต้องการลดภาระภาษีเป็นสำคัญ เพราะเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการจัดตั้งกองทุน อีกทั้งกองทุนนี้ยังเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีการกำหนดเป้าหมายในระยะยาว โดยจากเงื่อนไขที่ต้องถือกองทุน SSF 2565 อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ทำให้กองทุนนี้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างวินัยการออมได้เป็นอย่างดี และเหมาะสมอย่างยิ่งกับนักลงทุนที่มีการวางแผนและวางเป้าหมายในระยะยาว

หลังจากที่เรา พอจะทราบข้อมูลและรายละเอียดเบี้องต้นของกองทุน SSF นแล้ว ลำดับต่อไป เราขอให้ข้อมูลกองทุน SSF ที่กำลังเป็นที่สนใจจากเหล่านักลงทุน ในปี 2565 นี้

 

กองทุน SSF ตัวไหนดี

กองทุน SSF 2565 : กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดเพื่อการออม) KTMUNG – SSF

กองทุน SSF กรุงไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กองทุน SSF กรุงไทยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน SSF กรุงไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดเพื่อการออม) KTMUNG – SSF

 

 

กองทุน SSF 2565 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ เพื่อการออม BCAP GW10 – 90 SSF

กองทุน SSF บัวหลวงมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

  • ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
  • ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

โดยกองทุน SSF บัวหลวงจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน SSF บัวหลวงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงอาจจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ เพื่อการออม BCAP GW10 – 90 SSF

 

 

กองทุน SSF 2565 : กองทุนเปิดเค พอสซิทิฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม K – CHANGE – SSF

กองทุน SSF กสิกรตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เห็นความสำคัญของการลงทุนในบริษัทที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคม และมีความคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว ประกอบกับผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนกองทุน SSF กสิกร นี้ไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน

โดยวัตถประสงค์หลักและการมุ่งเน้นการลงทุนของกองทุน SSF กสิกรนี้ จัมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) และกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

กองทุน SSF กสิกร หลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25-50 หุ้น​ 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดเค พอสซิทิฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม K – CHANGE – SSF

 

อ้างอิง 1 2