advertisement

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน 2566

ใบขับขี่เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้รถ ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ส่วนตัวและรถยนต์ขนส่ง ซึ่งหากคุณไม่มีใบขับขี่ ไม่แสดงใบขับขี่ และที่แย่ที่สุดคือใบขับขี่หมดอายุ ก็สามารถต้องระวางโทษได้ โดยอ้างอิงจาก พรบ. รถยนต์ ที่มีการปรับปรุงในปี 2563 ล่าสุดโทษปรับที่ 1 พันบาท ดังนั้นหากคุณ ใบขับขี่หมดอายุ ไม่ว่าจะใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี หรือ ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถจัดอบรมและดำเนินการต่ออายุใบขับขี่หมดอายุได้ทัน ทางกรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ สามารถดำเนินการเข้ามาติดต่อและดำเนินการต่อใบขับขี่หมดอายุได้ 

ใบขับขี่ ต้องต่อภายในกี่วัน

ใบขับขี่ เป็นเอกสารสำคัญสำหรับการใช้รถ ที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้กับบุคคลเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้น สามารถขับขี่รถสัญจรบนท้องถนนได้ และเมื่อใบขับขี่หมดอายุ ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่ทุกคน ที่ต้องดำเนินการต่อใบขับขี่หมดอายุให้เรียบร้อยใน ทันทีพร้อมเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ ถือว่าเป็นกรณีปกติ ที่ใบขับขี่หมดอายุ ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันหมดอายุ

สำหรับใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี

จากมาตรการใบขับขี่หมดอายุ โควิด ที่กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเยียวยา เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีใบขับขี่หมดอายุ โดยเนื่องมาจากช่วยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการต่อใบขับขี่หมดอายุแก่ประชาชนได้ ซึ่งมาตรการเยียวยามีรายละเอียดคือ สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี ช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 เยียวยาโดยจะได้รับการยกเว้น การทดสอบข้อเขียน แต่ยังคงต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี โดยเป็นมาตรการเยียวยาผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีจากเดิม ต้องเข้ารับการทดสอบทั้งด้านร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และเข้ารับการทดสอบข้อเขียน

 

สำหรับใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี

สำหรับผู้ที่ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ที่อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 จะได้รับมาตรการเยียวยาผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี โดยได้รับการได้รับการยกเว้น การทดสอบขับรถ แต่ยังคงต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นการเยียวยาสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีต่างไปจากเดิม ที่ต้องเข้ารับการทดสอบใหม่ทั้งหมด คือ เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ด้านการมองเห็น และปฏิกิริยาตอบโต้การสั่งการขณะขับขี่ การอบรมภาคทฤษฎี การเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และการเข้ารับการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะสามารถลดขั้นตอนในการต่ออายุใบขับขี่หมดอายุได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี

สำหรับผู้ที่ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ใบอนุญาตขับขี่ ประเภท ท. ที่อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 จะได้รับมาตรการเยียวยาผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี โดย การได้รับการยกเว้น การทดสอบขับรถ แต่ยังคงต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นการเยียวยาสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีต่างไปจากเดิม ที่ต้องเข้ารับการทดสอบใหม่ทั้งหมด คือ เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ด้านการมองเห็น และปฏิกิริยาตอบโต้การสั่งการขณะขับขี่ การอบรมภาคทฤษฎี การเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และการเข้ารับการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ใบอนุญาตขับขี่ ประเภท ท.ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วย

 

เอกสารประกอบคำขอรับ การต่อใบขับขี่หมดอายุ

แม้ว่าในการต่ออายุใบขับขี่หมดอายุ โควิด ทั้ง การต่อใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี จะมีมาตรการออกมาเพื่อเยียวยา และผ่อนกระบวนการให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น การยกเว้น การสอบข้อเขียน หรือ การยกเว้นการทดสอบขับขี่รถหรือยานพาหณะ แต่สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการต่อใบขับขี่หมดอายุยังคงต้องดำเนินการตามปกติ อย่างเคร่งครัด ซึ่งเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการต่ออายุใบขับขี่หมดอายุ โควิด นั้น ประกอบไปด้วย

  • ใบรับรองแพทย์
  • หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและการทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสามารถนำจากบริษัทที่เป็นแหล่งการฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกได้
  • ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e – Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ คือช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 เป็นต้น

ทั้งนี้ การอนุโลมให้ใช้เอกสารประกอบการดำเนินการต่ออายุใบขับขี่หมดอายุ โควิดนี้ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 และต้องจองคิวล่วงหน้า ซึ่งสามารถดำเนินการจองคิวล่วงหน้าสำหรับการต่อใบขับขี่หมดอายุ โควิด ได้ด้วยการดำเนินการผ่าน DLT Smart Queue เพียงเท่านั้น เพื่อสามารถบริหารจัดการคิวและจำนวนผู้ใช้บริการที่ใบขับขี่หมดอายุได้ในแต่ละช่วงเวลา ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อีกทั้ง DLT Smart Queue ยังสามารถให้บริการ ทำใบขับขี่ใหม่ ต่อใบขับขี่หมดอายุ ชำระภาษี และการขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถเลือกวันเข้ารับบริการได้ และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าต้องเตรียมเอกสารใดอีกด้วย ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งเตือนเมื่อใกล็ถึงคิวที่ต้องเข้ารับบริการ

อ้างอิง 1 2

 

 

error: กรุณาอย่างคัดลอกข้อความ โดยไม่ได้รับอนุญาต