เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนที่อยู่ 2022

กรณีบัตรประชาชนของท่านมีที่อยู่ซึ่งมีความแตกต่างไปจากที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั้น ฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นได้ไม่ได้ แต่ในทางปฏิบัตินั้น มีผู้ถือบัตรประชาชนจำนวนไม่น้อยที่มีการย้ายที่อยู่และไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนให้เป็นใบใหม่ซึ่งจะมีข้อมูลและรายละเอียดตรงกับข้อมูลล่าสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมแก่พี่น้องประชาชนทุกท่าน เราจึงขอมาพร้อมกับบทความแนะนำวิธี “เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนที่อยู่ 2022” ว่าต้องดำเนินการหรือไม่ และอย่างไร วันนี้เราไปดูกัน

กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนที่อยู่ 2022

 

เชื่อว่าคงมีพี่น้องจำนวนไม่น้อยที่ต้องเดินทางเข้ามาศึกษาเล่าเรียน หางานทำหรือแม้กระทั้งย้ายไปตั้งรกรากต่างจังหวัด ซึ่งเป็นที่อยู่ใหม่ที่ไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สำหรับประเด็นนี้ การออกบัตรประชาชนใบใหม่ ไม่ว่าท่านจะมีที่อยู่เก่าหรือใหม่ แต่เมื่อเข้าพนักงานทะเบียนออกเอกสารทางราชการให้ทุกท่านนั้น ระบบจะดำเนินการใช้ข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฎในทะเบียนบ้าน ณ เวลาที่ท่านดำเนินการขอออกบัตรประชาชน ดังนั้น แม้ว่าในภายหลังท่านอาจจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยไปแล้ว โดยมีการเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนบ้าน การนี้ทุกท่านจะยังคงสามารถใช้บัตรประชาชนใบนั้นได้ตามปกติ จนกว่าบัตรจะหมดอายุ โดยไม่มีปัญหาเรื่องของข้อมูลที่อยู่อาศัยที่ไม่ตรงกันอย่างแน่นอน ทั้งนี้สำหรับการใช้ข้อมูลซึ่งท่านอาจจะต้องกรอกลงในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ให้ทุกท่านยึดถือข้อมูลที่อยู่อาศัยตามที่อยู่ซึ่งปรากฏในทะเบียนบ้านเป็นสำคัญ

 

เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนที่อยู่

แต่สำหรับท่านที่ยังมีความกังวลใจและต้องการดำเนินการเปลี่ยนบัตรประชาชนให้เป็นใบใหม่ เพื่อวามสะดวกและไม่ให้มีปัญหาตามมาในอนาคต ณ เวลานี้ทุกท่านสามารถเข้าติดต่อและดำเนินการขอออกเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้ทันที โดยต้องนำหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้อง ดังนี้

  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
  • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมของท่าน

หลังจากนั้น ทุกท่านก็สามารถเข้าติดต่อประสานงานกับเจ้าพนักงานทะเบียน เพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ ที่อยู่ใหม่ได้ทันที โดยจะมีการขอเปลี่ยนบัตรกรณีย้ายที่อยู่นี้ ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 100 บาท

ประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับการทำบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนที่อยู่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันที่สุด ทุกท่านสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดิมนั้นได้ หรืออาจจะร้องขอต่อเจ้าพนักงานทะเบียนเพื่อเปลี่ยนบัตรประชาชนใบใหม่ก็ได้ โดยการปรับให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุดจะส่งผลดีต่อการดำเนินการทางธุรกรรมทางการเงินและการติดต่ออื่น ๆ ซึ่งต้องมีการใช้บุคคลอ้างอิง ซึ่งอาจจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับท่าน เช่น การค้ำประกันการกู้ การออกหนังสือรับรองสำหรับการเข้ารับราชการหรือการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น และท้ายที่สุดนี้เราขอยิบยกรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน และบุคคลซึ่งกฎหมายให้ยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประชาชน

  • สัญชาติไทย
  • ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
  • มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
  • ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปี และผู้ได้รับการยกเว้นจะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้

และหากทุกท่านยังมีประเด็นคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับ “บัตรประจำตัวประชาชน” ก็สามารถเข้าติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับพนักงานทะเบียน ณ ศูนย์ราชการใกล้บ้านท่านหรือ โทรติดต่อสายด่วน ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร 1548

 

อ้างอิง 1