Hit enter after type your search item
Bangkok Love Horo

บทความการเงินการลงทุน แคปชั่นคำคม สุขภาพ และดวงความรัก

Home / How to / เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2564 เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท ยังแจกอยู่ไหม

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2564 เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท ยังแจกอยู่ไหม

หลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง “เงินจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี” เพื่อนๆ อาจมีข้อสงสัยว่าเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท ยังแจกอยู่มั้ย ใครบ้างที่มีสิทธิได้ และมีวิธีขอรับเงินอย่างไง วันนี้เราได้รวบรวมคำตอบมาฝากเพื่อนๆ รายละเอียดตามนี้เลย

 

เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท ยังแจกอยู่ไหม มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องไหนบ้าง

 

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2564 เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท ยังแจกอยู่ไหม

จากประกาศฉบับใหม่ เรื่อง “เงินจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี” ยังมีการแจกเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาทอยู่ แต่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท ดังนี้

 1. ปรับจำนวนเงินที่ให้การสนับสนุน คือ เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อศพ จากเดิมให้ 2,000 บาทต่อศพ
 2. 2. ขยายระยะเวลาการขอรับการสนับสนุน เป็น 6 เดือน จากเดิมต้องยื่นขอหลังออกใบมรณบัตร 30 วัน
 3. ปรับเกณฑ์จากที่ให้เฉพาะครัวเรือนยากจน ตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มาเป็นเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้าถึงประชาชนมากกว่า

 

เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท ใครบ้างที่มีสิทธิได้

เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท มีดังนี้

 1. ผู้เสียชีวิตต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้เสียชีวิตต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ผู้เสียชีวิตต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน โดยสามารถให้ผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ ประธานชุมชนรับรองแทนได้

 

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท

การขอรับการสนับสนุนเงินจัดการศพผู้สูงอายุมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. 1. ยื่นคำขอเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท ภายใน 6 เดือน

ขั้นตอนแรกคือ ให้ผู้รับผิดชอบจัดการศพ ยื่นคำขอเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท ภายใน 6 เดือน หลังออกใบมรณบัตร ที่สำนักงานเขต หรือสำนักงาน อบต. สำนักงานเทศบาล

 1. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูล ผู้ยื่นคำขอเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท

ขั้นตอนที่ 2 คือ ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องรอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูล เพื่อพิจารณาสิทธิเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท

 1. รอรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเช็ค และเงินสด

ขั้นตอนที่ 3 คือ ผู้ยื่นคำขอฯ ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท จะได้รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเช็ค และเงินสด หากรับเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จะมีการออกใบสำคัญการรับเงิน และถ่ายภาพประกอบ พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของรัฐ

 

เอกสารในการขอรับการสนับสนุนเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท มีดังนี้

 1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ
 3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอฯ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดำเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ด้วย
 4. แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01)

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เพื่อนๆสามารถ ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2642-4336 เพื่อให้คำปรึกษารายคนในการยื่นคำขอเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท

 

 

Tag

 
แบบ ศผส.01 2564
 
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ 2564
 
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ 2563
 
แบบ ศผส.01 2563
 
แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบ
 
แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์ 2563
 
แบบ ศผส.01 แบบใหม่
 
แบบ ศผส.02 2564
 
 • Facebook
 • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :