ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาท

หลังจากที่ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) มาแล้วจำนวนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท สินเชื่อฉุกเฉินเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารออมสิน ตลอดจนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับลูกค้า SME อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่ามาตรการช่วยเหลือที่ได้ออกมาจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน รัฐบาลและธนาคารออมสินจึงได้เตรียมการออกสินเชื่อออมสินเพื่อเยียวโควิด-19 ชุดใหม่ภายใต้โครงการ ‘ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19’ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาท

ธนาคารออมสินจะออกมาตรการเยียวยาเฟสต่อไปในชื่อ ‘เยียวยา ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างอาชีพ คืนความสุข สร้างภูมิคุ้มกัน’ ผ่านมาตรการ 4 กระบวนการ ประกอบด้วย

  1. การเยียวยา: มาตรการเสริมสภาพคล่องต่อเนื่องหลังการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 6 เดือน สิ้นสุดลง ด้วยการพักชำระหนี้อีก 2 ปี โดยให้เลือกชำระดอกเบี้ย 50 – 100% ได้ตามความสามารถ นอกจากนั้น ยังมีการคืนดอกเบี้ยให้ 20% กรณีที่มีการผ่อนชำระดีต่อเนื่อง ตลอดจนขยายเวลาชำระหนี้เพิ่มออกไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
  2. การคืนอาชีพ: ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยประชาชน สร้างงานชุมชน โครงการช่างประชารัฐ ให้ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งมีการจัดตลาดนัดเราไม่ทิ้งกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  3. คืนความสุข: ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ดำเนินการตู้คลังออมสินปันสุขในชุมชน และดำเนินการกิจกรรมออมสินดูแล ห่วงใย ไม่ทิ้งกัน
  4. ฟื้นฟูรายได้: มาตรการสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจ นั่นคือการปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนนาน จำนวน 4 ประเภท วงเงินสินเชื่อประเภทละ 10,000 ล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สินเชื่อก่อร่างสร้างตัวใหม่ สินเชื่อคลายกังวล และสินเชื่อซอฟท์โลนเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยว อันคาดว่าน่าจะครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่กำลังมองหาเงินเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการวางแผนและดำเนินการ แต่ปัจจุบันก็ยังมีมาตรการเยียวยาจากธนาคารออมสินที่คุณยังสามารถสมัครได้ ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท ของธนาคารออมสินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สามารถสมัครได้โดยจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร อาทิ พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย ไกด์ คนทำงานรับจ้างทั่วไป คนขับแท็กซี่

– ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน

– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้หรือรายได้ลดน้อยลง

– มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได้

โดยสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 10,000 บาท จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบด้วย

– วงเงินกู้ 10,000 บาท (เป็นเงินกู้ ไม่ใช่เงินแจกฟรี)

– อัตราดอกเบี้ย 0.10%/เดือน ตลอดระยะเวลาผ่อนชำระ

– ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

– มีระยะเวลาผ่อนชำระนาน 24 เดือน โดยได้รับสิทธิ์ยกเว้นการชำระหนี้ในช่วง 6 เดือนแรก และเริ่มชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป

 

ผู้ที่สนใจอยากกู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท กับธนาคารออมสินก็สามารถสมัครได้ที่นี่ โดยจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น พนักงานประจำและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะเป็นมาตรการช่วยเหลือมาตรการอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทนี้