สินเชื่อสานฝันอาชีพ 2564 ยืมเงิน 1 แสนบาท ธกส. 2021

หนึ่งตัวช่วยที่สำคัญ ซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งและเป็นผู้ช่วยสำหรับพี่น้องเกษตรกรได้ทุกเมื่อ อย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. พร้อมดำเนินตามนโยบายหลักของธนาคารอย่างหนักแน่น แม้สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและด้านสาธารณสุขจะยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่ด้วยความพร้อม ธกส จึงพร้อมนำเสนอ สินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีความต้องการในการหาสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธกส 2564 ซึ่งมีใจรักที่จะสานต่อการเป็นเกษตรกรในอนาคต

ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของสินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 เพื่อให้ยืมเงิน 1 แสน ธกส จึงพร้อมแจ้งรายละเอียดและข้อมูลด้วย บทความของเราในครั้งนี้ ในชื่อ “สินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564” โดยมีสิ่งที่น่าสนใจในรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ยืมเงิน 1 แสน ธกส 2564

 

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ยืมเงิน 1 แสน ธกส 2564

ด้วยวัตถุประสงค์ โดยหวังให้สินเชื่อนี้เป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร ที่มีการนำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ ๆ มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการและการดำเนินการจากแบบดั่งเดิมไปสู่การพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยสินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 นี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตรแล้ว ยังสามารถเป็นต้นตอของการจุดประกายความคิดการทำเกษตรแนวใหม่ ที่เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเหล่าเกษตรกรให้สามารถพัฒนารูปแบบและปลูกฝังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ได้

ทั้งนี้สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธกส 2564 มีการกำหนดคุณสมบัติของผุ้มีสิทธิในการยื่นขอสินเชื่อเพื่อนำเงินไปเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตร ดังนี้

 • เป็นทายาทเกษตรกร หรือ บัณฑิตจบใหม่ หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสานต่ออาชีพเกษตรกรโดยใช้สินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564
 • ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ด้านการเกษตร
 • ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับที่ 44

โดยวงเงินและการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพ ยืมเงิน 1 แสนบาทได้สบาย ๆ  โดยสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดได้ถึง 1 ล้านบาท ด้วยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ต่อปีหรือ ร้อยละ 0.59 ต่อเดือน สามารถดำเนินการขอสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธกส 2564 นี้ได้โดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้ 2 รูปแบบ คือ

 • กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน สามารถดำเนินการชำระสินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 ได้ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่กู้ เว้นมีเหตุพิเศษโดยสามารถเลื่อนได้ไม่เกิน 18 เดือน
 • กรณีขอกู้เงินเป็นค่าลงทุน สามารถดำเนินการผ่อนชำระสินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 ได้ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่กู้เว้นแต่มีเหตุพิเศษ สามารถเลื่อนการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 15 ปี

 

หลักประกันในการกู้สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธกส 2564

 

หลักประกันในการกู้สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธกส 2564

หลายท่านที่เริ่มมีความสนใจ อาจจะมีข้อสงสัยว่าสินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564นี้ ต้องใช้หลักประกันใดในการค้ำประกันการขอสินเชื่อ เนื่องจากมีการพิจารณาอนุมัติวงเงินที่สูงสุดถึง 1,000,000 บาท โดยจากข้อมูลสินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 นั้นมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของหลักประกันการขอสินเชื่อไว้ดังนี้

 • ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร เป็นลำดับแรก โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่ดิน หรือ พื้นที่การเกษตรที่ผู้กู้มีกรรมสิทธิ์ถือครองไว้ โดยมีมูลค่าไม่ต่างจากจำนวนเงินสินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 ที่ขอมากนัก
 • กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธกส 2564 เมื่อรวมกับวงเงินทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันแล้ว ให้สามารถดำเนินการกู้ได้ ร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
 • กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้สินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธกส 2564 ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • หากไม่เพียงพอ สามารถใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย หรือ บสย. ค้ำประกันเงินกู้ได้

ทั้งนี้หากท่านสนใจสมัคร สินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 หรือต้องการยืมเงิน 1 แสน ธกส และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่

 

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ยืมเงิน 1 แสน ธกส Pantip ว่ายังไง

 

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ยืมเงิน 1 แสน ธกส Pantip ว่ายังไง

หากคุณเป็นเกษตรกรหรือเป็นทายาทเกษตรและต้องการหายืมเงิน 1 แสน ธกส พร้อมพิจารณาให้วงเงินกู้กับคุณแน่นอน เพราะคุณสมบัติของคุณจะเข้าเงื่อนไขการขอสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพ ยืมเงิน 1 แสนบาทได้สบาย ๆ เพราะคุณมีสถานะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ตามโครงการสินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 ซึ่งในการนี้ หากคุณมีความจำนงและมีความตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีความต้องการในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตร วันนี้ ธกส พร้อมให้บริการคุณทันที โดยไม่เพียงแต่เราจะสนับสนุนให้คุณขอสินเชื่อกับ ธกส แต่เหล่าบรรดาสมาชิกชุมชนออนไลน์อย่างพันทิป ก็ยังให้การสนับสนุนด้วยความคิดเห็นและการรีวิวเพิ่มเติม โดยมีมากมายหลากหลายความเห็น โดยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน เพราะแม้ว่า ธกส จะเป็นสถาบันการเงินที่มีความเฉพาะ ซึ่งมุ่งเน้นในการนำเสนอแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตรเป็นหลัก แต่สำหรับการขอสินเชื่อ ยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบและประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังความเห็นของสมาชิกท่านนี้

 

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ยืมเงิน 1 แสน ธกส Pantip ว่ายังไง

ทั้งนี้หาก คุณมีความต้องการในการขอสินเชื่อสานฝันอาชีพ ธกส 2564 เพื่อนำเงินมาพัฒนาต่อยอดหรือสร้างธุรกิจใหม่ แต่ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับการทำการเกษตร เราขอแนะนำสินเชื่อ SME หรือสินเชื่อธุรกิจของสถาบันการเงินอื่น ๆ เช่น SCB/ กสิกรไทย/ กรุงศรีอยุธยา เป็นต้น โดยสินเชื่อเหล่านี้แม้จะไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะที่เป็นการสานฝันเกษตรกร แต่ก็สามารถอนุมัติวงเงินให้คุณยืมเงิน 1 แสน ธกส ไม่ให้ไม่เป็นไร แต่คุณสามารถนำเงินจาก สถาบันอื่นไปใช้ในการดำเนินการสร้างธุรกิจเพื่อสานฝันสร้างอาชีพของคุณได้เช่นกัน

 

อ้างอิง 1 2

 

 

 
สินเชื่อ ธกส 2564 โค วิด 50000
 
ธกสปล่อยสินเชื่อล่าสุด
 
ลงทะเบียนธกส 50000
 
สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส
 
ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000
 
ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000
 
สินเชื่อธกส 2564 มีอะไรบ้าง
 
สินเชื่อ เงินด่วน ธกส2564