advertisement

สินเชื่อบ้านธนาคารไหนดีสุด 2566 สินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดี 2023

บ้านคือที่พักพิงของหัวใจและกายอันเหนื่อยล้า ไม่ว่าคุณจะถูกชีวิตโบยตีอย่างสาหัสสากรรจ์เพียงไร ขอเพียงเอนกายลงพักผ่อนที่บ้าน ความเหนื่อยใจเหนื่อยกายก็จะมลายหายไป เพราะบ้านคือผลงานชิ้นโบแดงของชีวิตที่คุณใช้น้ำพักน้ำแรงสร้างขึ้น เป็นประจักษ์พยานแห่งความสำเร็จ และการยอมรับจากคนรอบข้าง ด้วยเหตุนี้ คนส่วนใหญ่จึงต้องซื้อบ้านไว้อย่างน้อยหนึ่งหลังในช่วงชีวิต อันนำมาซึ่งคำถามว่าสินเชื่อบ้านธนาคารไหนดีสุด หรือควรขอสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดีจึงจะมีความคุ้มค่าสูงสุด โดยวันนี้เราได้รวบรวมสินเชื่อสร้างบ้านมาเป็นข้อมูลให้คุณได้ใช้พิจารณาเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน 2566 กันแล้วอย่างครบถ้วน มาดูกันเลยว่ามีสินเชื่อไหนน่าสนใจบ้าง

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อบ้าน 2566 เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า

สำหรับมือใหม่ที่กำลังจะซื้อบ้านหลังแรกนั้น สิ่งที่คุณต้องคำนึงในการเลือกสินเชื่อบ้านให้มีความคุ้มค่าคือระยะเวลาผ่อนชำระและอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านดังกล่าว ยิ่งใช้ระยะเวลาในการผ่อนนานเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้น คุณควรเลือกสินเชื่อบ้านที่ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไป ตลอดจนเลือกสินเชื่อบ้านที่มีโปรโมชั่นหรือแพ็คเกจต่าง ๆ ที่ช่วยลดดอกเบี้ยผ่อนบ้านให้ต่ำลงไปอีก หรือจะรอกู้สินเชื่อบ้านในช่วงที่รัฐบาลที่มาตรการอุดหนุนบ้านหลังแรกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการเลือกซื้อบ้าน ขอเพียงแค่คุณค่อย ๆ เก็บเงินสดไว้รอโอกาสที่เหมาะสม เมื่อได้จังหวะเวลาคุณก็จะสามารถเลือกสินเชื่อบ้านที่คุ้มค่ามากกว่าคนอื่น ๆ ได้นั่นเอง

สินเชื่อบ้านธนาคารไหนดีสุด 2566

เมื่อทราบวิธีเลือกสินเชื่อบ้านให้มีความคุ้มค่าแล้ว ทีนี้ก็มาถึงการหาคำตอบว่าสินเชื่อสร้างบ้าน ธนาคารไหนดี โดยวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อบ้านจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ได้ออกโปรโมชั่นและแพ็ตเกจต่าง ๆ มาเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจเลือกสินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการต่อไป ดังนี้

 

สินเชื่อบ้าน ธอส.

สินเชื่อบ้าน ธอส. 2566 : สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

วงเงิน: วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน: ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่  1 – ปีที่ 2 = 3.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-2.75 ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = = MRR

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

สมัครสินเชื่อบ้าน ธอส. สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

 

สินเชื่อบ้าน ธอส. 2566 : โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2566

วงเงิน: วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์รายได้

 • กรณีลูกค้ารายย่อย : เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือนและเป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก : เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนสุทธิ กรณีผู้บริหารระดับสูง

ระยะเวลาผ่อน: ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1     = 0.75% ต่อปี
 • ปีที่ 2    = 3.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3    = 4.75% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา  กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-75% ต่อปี กรณีรายย่อยสวัสดิการ = MRR-00% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 •   – สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 •   – สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 •   – หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 •   – รูปถ่ายกิจการ
 •   – สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 •   – หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 •   – สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 •   – สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก
 •   – ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 •   – แบบแปลน
 •   – ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

สมัครสินเชื่อบ้าน ธอส. : โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2566

 

สินเชื่อบ้าน ธอส. 2566 : สินเชื่อบ้าน All Home

วงเงิน: วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน: ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย:

 • ปีที่ 1-2 = 3.25%  ต่อปี
 • ปีที่ 3    = MRR -3.25% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) = MRR-75% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ = MRR

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

สมัครสินเชื่อบ้าน ธอส. : สินเชื่อบ้าน All Home

 

สินเชื่อบ้าน ธอส. 2566 = สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

วงเงิน: วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน: ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย:

 • ปีที่ 1 –ปีที่ 2 = 3.10% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-3.40% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา  กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR -00% ต่อปี /กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) = MRR -75% ต่อปี /กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -50% ต่อปี /กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

เอกสารประกอบการสมัคร:

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

สมัครสินเชื่อบ้าน ธอส. : สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

 

สินเชื่อบ้าน ธอส. 2566 = สินเชื่อบ้านโครงการจัดสรร (Developer)

วงเงิน: วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน: ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการอัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย:

 • ปีที่ 1-2 = 2.95%  ต่อปี
 • ปีที่ 3    = MRR -3.55% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-00% ต่อปี /กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) = MRR-75% ต่อปี /กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-50% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

สมัครสินเชื่อบ้าน ธอส. : สินเชื่อบ้านโครงการจัดสรร (Developer)

 

สินเชื่อบ้าน ธอส. 2566: สินเชื่อ Dream Homes By GHB

วงเงิน: วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน: ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย:

 • ปีที่ 1-3 = 3.25%  ต่อปี
 • ปีที่ 4-5 = MRR -2.00% ต่อปี
 • เดือนที่ 61 – 66  = 0% ต่อปี
 • เดือนที่ 67 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-00% ต่อปี /กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) = MRR-75% ต่อปี /กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-50% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

สมัครสินเชื่อบ้าน ธอส. : สินเชื่อ Dream Homes By GHB

 

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน 2566 : สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท

วงเงิน: ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด

ระยะเวลาผ่อน: สูงสุด 40 ปี กรณีผู้กู้ปิดบัญชีเงินกู้ก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Pre-payment) ภายในระยะเวลา 5 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของวงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย:

 • ปีที่ 1= 0.010%
 • ปีที่ 2-3 = 4.350%
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR – 0.500%

เอกสารประกอบการสมัคร:

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส

เอกสารหลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ และตั้งอยู่ในแหล่งความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชขน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกำหนด

สมัครสินเชื่อบ้าน ออมสิน : สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท

 

สินเชื่อบ้าน กรุงไทย

สินเชื่อบ้าน กรุงไทย 2566 : สินเชื่อบ้านกรุงไทย…สุขใจถ้วนหน้า ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์”วงเงิน: ได้วงเงินกู้สูงสุด 100% ภาครัฐสนับสนุนเงินผ่อนดาวน์รายละ 50,000 บาท จำนวน 100,000 รายแรก แก่ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000  บาท ต่อเดือน หรือ 1,200,000 บาทต่อปี

ระยะเวลาผ่อน: ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย: เริ่มต้นปีแรก 0.5% ต่อปี* เฉลี่ย 3 ปี 2.50%*

ลงทะเบียน สินเชื่อบ้านกรุงไทย โครงการบ้านดีมีดาวน์

 

สินเชื่อบ้านกรุงไทย 2566 : สินเชื่อบ้านกรุงไทย

วงเงิน: วงเงินกู้สูงสุด 100%

ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย: ดอกเบี้ย เริ่มต้นปีแรก 0.5% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร:

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

สมัครสินเชื่อบ้านกรุงไทย

 

สินเชื่อบ้าน กรุงไทย 2566 – สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ)

วงเงิน: วงเงินกู้สูง

ระยะเวลาผ่อน: สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย:

 1. ปีที่ 1 = 3% ต่อปี
 2. ปีที่ 2 – 3 = MLR – 1.00%
 3. หลังจากนั้น = MLR – 0.5%

เอกสารประกอบการสมัคร:

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน /)
 • รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ

สมัครสินเชื่อบ้าน กรุงไทย : สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ)

 

สินเชื่อบ้าน SCB

สินเชื่อบ้าน SCB 2566 : สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

วงเงิน: วงเงินกู้สูงสุด 100%

ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ย: ตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร:

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

สมัครสินเชื่อบ้าน SCB : สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

 

สินเชื่อบ้าน SCB 2566 : สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน

วงเงิน: วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง (กรณีที่ดินปลอดภาระ) วงเงินกู้รวมสูงสุดต้องไม่เกิน 90%* ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ระยะเวลาผ่อน: สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย: ตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร:

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

สมัครสินเชื่อบ้าน SCB : สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน

 

สินเชื่อบ้าน SCB 2566 : สินเชื่อบ้านมือสอง

วงเงิน: สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านมือสอง หรือบ้านหลุดจำนองของธนาคาร ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า สภาพดี ทำเลดี ราคาพิเศษ

ระยะเวลาผ่อน: –

อัตราดอกเบี้ย: ตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร:

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

สมัครสินเชื่อบ้าน SCB : สินเชื่อบ้านมือสอง

 

สินเชื่อบ้าน กสิกร

สินเชื่อบ้าน กสิกร 2566 : สินเชื่อบ้าน

วงเงิน: วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100 % ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ) และวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100 % ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับคอนโด)

ระยะเวลาผ่อน: สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย:

 1. 3 ปีแรก = MRR-2.37%
 2. หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา = MRR-1.00%

เอกสารประกอบการสมัคร:

เอกสารส่วนบุคคล

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน – สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน – หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย – ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 • ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

สมัครสินเชื่อบ้าน กสิกร

 

สินเชื่อบ้าน TMB

สินเชื่อบ้าน TMB : สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี

ระยะเวลา: ไม่จำกัด

วงเงิน: วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน: นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ย: ตามประกาศธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร: ตามเอกสารแนบ

สมัครสินเชื่อบ้าน TMB

 

สินเชื่อบ้าน กรุงศรีฯ

สินเชื่อบ้าน กรุงศรี 2566: สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่หรือบ้านมือสอง)

ระยะเวลา: ไม่จำกัด

วงเงิน: ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อน: สูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

อัตราดอกเบี้ย: สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสมัคร:

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้

 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)
 • สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)
 • สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

สมัครสินเชื่อบ้าน กรุงศรีฯ : สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่หรือบ้านมือสอง)

 

สินเชื่อบ้านกรุงศรี 2566 : สินเชื่อคอนโด

วงเงิน: วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อน: สูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

อัตราดอกเบี้ย: สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสมัคร:

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้

 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)
 • สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)
 • สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

สมัครสินเชื่อบ้าน กรุงศรี : สินเชื่อคอนโด

 

error: กรุณาอย่างคัดลอกข้อความ โดยไม่ได้รับอนุญาต