สินเชื่อคนพิการ 2564 กู้ฉุกเฉิน 10,000 ด่วน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถได้รับความช่วยเหลือและการดูแลอย่างทั่วถึงอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ดังนั้นโครงการสินเชื่อ คนพิการ จึงเปิดลงทะเบียนเงิน ฉุกเฉิน คนพิการ10000ฟรีโดยเฉพาะสำหรับผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ระบบบริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่นี่

ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้สามารถรับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขการลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง เราจึงขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับ การให้กู้เงินฉุกเฉิน คนพิการ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเงิน ฉุกเฉิน คนพิการ10000ฟรี ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อคนพิการ 2564

จากการดำเนินการตามมาตรการ “ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ) ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีจุดเด่นและมีเงื่อนไขหลัก ๆ หลายประการ คือ

สินเชื่อ คนพิการหรือเงินฉุกเฉิน คนพิการเพื่อการประกอบอาชีพนั้นสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดให้ผู้พิการแต่ละรายจำนวน 10,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย และพิเศษสุดสำหรับการขอยืมเงินฉุกเฉิน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนี้ คือเป็นการกู้ยืมเงินที่ไม่ต้องใช่บุคคลค้ำประกัน และเพิ่มเติมด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอสินเชื่อ คนพิการ ไว้ดังนี้

 • มีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 • ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
 • ต้องได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ ผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)
 • รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน
 • แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น
 • สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้)

** กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น

 • ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ
 • เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ และการพิจารณาสินเชื่อ คนพิการจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด โดยหากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาทันที ดังนั้นก่อนการส่งเอกสารทั้งหมด โปรดตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

 

วิธีการลงทะเบียนเงิน ฉุกเฉิน คนพิการ10000ฟรี

วิธีการลงทะเบียนเงิน ฉุกเฉิน คนพิการ10000ฟรี นั้น ไม่ได้มีความซับซ้อนใด ๆ เพราะทุกท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข สามารถดำเนินการลงทะเบียนเงิน ฉุกเฉิน คนพิการได้ทันที ด้วยตัวเองผ่าน เว็บไซต์ การลงทะเบียนขอกู้เงินออนไลน์ กรณีฉุกเฉิน ที่นี่ และสามารถดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอน ดังนี้

 • คลิกปุ่ม ลงทะเบียนขอกู้เงินออนไลน์ กรณีฉุกเฉิน
 • ระบุประเภทและสถานะของการยื่นกู้ ว่าเป็น คนพิการต้องการยื่นกู้ หรือ เป็นผู้ดูแลคนพิการ
 • เลือกจังหวัดตามสถานที่ประกอบอาชีพ/ ที่อยู่ปัจจุบัน ซึ่งจะต้องเป็นจังหวัดที่ผู้พิการประกอบอาชีพอยู่จริง
 • ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการที่ต้องการใช้สิทธิ์ในการยื่นกู้เงินฉุกเฉิน คนพิการ
 • จากนั้นกดปุ่มดึงข้อมูลคนพิการ ระบบจะแสดงชื่อ นามสกุลอัตโนมัติ
 • ในกรณีผู้ดูแลคนพิการดำเนินการกู้แทน ให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ และนามสกุลของผู้ดูแล
 • จากนั้นกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลการขอกู้ซ้ำซ้อน
 • เมื่อระบบดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ผู้ยื่นกู้จะสามารถยื่นกู้ได้ โดยให้กดปุ่ม เริ่มคีย์คำร้อง
 • ระบุข้อมูลคนพิการให้ถูกต้องทั้งหมด
 • ระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพและบุคคลท่ามารถอ้างอิง และสามารถติดต่อได้
 • ระบุรายละเอียดการชำระและประมาณค่าใช้จ่าย
 • เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว สามารถกดปุ่ม บันทึก เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
 • เมื่อบันทึกข้อมูลเรีนยร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่คำร้อง และให้รอการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่

เพียงเท่านี้ การบันทึกข้อมูลของระบบลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน คนพิการก็สามารถดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และรอเพียงการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ โดยหากพบปัญหาและไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด ได้ทันที โทร. 02 – 106 – 9337 ถึง 3940

อ้างอิง 1 2