วิธีตรวจสอบสิทธิ์/เช็คเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผู้ปกครองมีรายได้ลดลงแต่ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ที่สูงขึ้นเมื่อลูกหลานต้องเรียนออนไลน์ ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. จึงมีโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ารายชื่อของเราไม่ตกหล่นและได้รับเงินเยียวยาแน่นอน ผู้ปกครอง หรือนักเรียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ได้ที่ https://student.edudev.in.th/ ดังนี้

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน คือการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. ที่ https://student.edudev.in.th/  ตามขั้นตอนดังนี้

1) คลิกเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทที่ https://student.edudev.in.th/

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

2) กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

เมื่อคลิกเข้ามาตามลิงค์ด้านบนแล้ว จะปรากฏหน้าจอตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตารูปด้านบน ให้ทำการกรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนให้ถูกต้อง

3) กรอกเลขประจำตัวนักเรียน

เมื่อกรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนเสร็จแล้ว ให้ทำการกรอกเลขประจำตัวนักเรียน หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ์ เนื่องจาก ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)

4) กรอกรหัสตัวเลข 6 ตัวที่แสดงด้านบน จากนั้น คลิกเมนู ตรวจสอบข้อมูล

เมื่อหน้าเว็บขึ้นว่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ถือว่าเสร็จสิ้น แต่หากขึ้นว่าไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้รีบติดต่อไปที่สถานศึกษาของตัวนักเรียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติมในการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

1) รายชื่อนักเรียนที่จะสามารถตรวจสอบได้ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สถานศึกษารายงานและยืนยัน/รับรอง จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น หากนักเรียนศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ กรุณาติดต่อต้นสังกัด หรือ สถานศึกษาของตัวนักเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบนี้

2) นักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และพบว่ามีสิทธิ์ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิ์ไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง

3) นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ. ต่อไป

4) หากชื่อ – นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาดเกิน ผิด) ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป และท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์เมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้

Tag

 
เช็ค เงิน เยียวยา นักเรียน โรงเรียน เอกชน
 
เช็ค เงิน เยียวยา นักเรียน อาชีวะ
 
เช็ค เงิน เยียวยา นักเรียน รัฐบาล 2000 รัฐบาล
 
เช็ค เงิน เยียวยา นักเรียน ป ว ส
 
เช็ค เงิน เยียวยา นักเรียน ป ว ช
 
เช็ค สิทธิ์ เงิน เยียวยา นักเรียน ป ว ส
 
เช็ค สิทธิ์ เงิน เยียวยา นักเรียน ป ว ช
 
เช็ค สิทธิ์ เงิน เยียวยา นักเรียน ก ศ น