วิธีขอสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน 2564 สำหรับสถานประกอบการ

สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ที่มีสิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน 2564 สำหรับสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคม แต่ยังไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มจากขั้นตอนใด เพื่อนๆ สามารถ ทำตามขั้นตอนวิธีขอสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน 2564 สำหรับสถานประกอบการ ดังนี้

 

1.ขอหนังสือรับรองสถานะสถานประกอบการ ที่สำนักงานประกันสังคม

วิธีขอสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน 2564 สำหรับสถานประกอบการ ขั้นตอนแรก คือ ให้ผู้ประกอบการที่สนใจขอสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน สำหรับสถานประกอบการ ของประกันสังคม ดำเนินการขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการในระบบ e-service ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม  จากนั้นเลือกหัวข้อ “ขอหนังสือรับรอง (โครงการสินเชื่อฯ)” ได้เลย

 

วิธีขอสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน 2564 สำหรับสถานประกอบการ

2.ตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่เข้าร่วมโครงการกับประกันสังคม

วิธีขอสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน 2564 สำหรับสถานประกอบการ  หลังยื่นขอหนังสือรับรองสถานะสถานประกอบการ ที่สำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆ ตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่เข้าร่วมโครงการกับประกันสังคม จากนั้นเลือกธนาคารที่เพื่อนๆสะดวกในการทำธุรกรรมมากที่สุด ก่อนเดินทางเข้าติดต่อธนาคาร  ปัจจุบันธนาคารที่เข้าร่วมโครงการกับประกันสังคมมีจำนวน 5 แห่ง วงเงินธนาคารละ 2,000 ล้านบาท

1) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

3.ติดต่อขอยื่นกู้กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

วิธีขอสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน 2564 สำหรับสถานประกอบการ  ขั้นตอนสุดท้ายคือ ผู้ประกอบการนำหนังสือรับรองสถานะสถานประกอบการ(ขอจากสำนักงานประกันสังคม) ติดต่อยื่นคำขอสินเชื่อกับธนาคารที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการสินเชื่อฯ กับสำนักงานประกันสังคม ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ การพิจารณาให้สินเชื่อ จะเป็นไปตามระเบียบ และดุลยพินิจของแต่ละธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปี กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปี กรณีไม่หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 4.วงเงินสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน 2564

  1. สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน จะได้วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
  2. สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป ได้วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งกำหนดวงเงินรวมที่ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป ไม่เกิน 20% ของวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารได้รับจัดสรรปัจจุบัน

5.เงื่อนไขการขอสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน 2564 สำหรับสถานประกอบการ

  1. สถานประกอบการทุกประเภทกิจการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  2. ต้องยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการสินเชื่อฯ กับสำนักงานประกันสังคม ปัจจุบันมีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินธนาคารละ 2,000 ล้านบาท