ลงทุนตราสารหนี้ ธนาคารไหนดี 2565

การลงทุนเป็นสิ่งหนึ่งที่ใครหลาย ๆ คนต่างศึกษาและอยากลอง อยากรวย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนตราสารหนี้ 2565 แต่สำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง นักลงทุนมือใหม่ หรือคนที่ชอบ “Play Safe” การลงทุนตราสารหนี้ 2565 ก็สามารถเป็นอีกช่องทางที่จะสามารถช่วยให้คุณดำเนินการลงทุนได้โดยมีความเสี่ยงต่ำ และเน้นความปลอดภัยเพื่อกระจายความเสี่ยง แต่เนื่องจากมีความกังวล และอาจมีความสับสน อาจทำให้เกิดความลังเล

ซึ่งในครั้งนี้ เราขออาสาเป็นผู้ช่วยคุณในการหาช่องทางในการลงทุนที่ทั้งปลอดภัยและมีระดับของความเสี่ยงที่ต่ำ แต่ยังคงให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การรอค่อย หมดกังวลเรื่องการลงทุนตราสารหนี้ดีไหม หรือจะซื้อกองทุนตราสารหนี้ 2565 ได้อย่างไร กับบทความลงทุนตราสารหนี้ ธนาคารไหนดี 2565

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลงทุนตราสารหนี้ 2565

ก่อนการลงทุนตราสารหนี้ เราควรจะมาทำความเข้าใจกับ ตราสารหนี้กันเสียก่อน โดย ตราสารหนี้ (Bond) เป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่นักลงทุน ซึ่งเน้นความปลอดภัย ชอบ “Play Safe” ไม่ชอบความเสี่ยงจะเลือก เพราะเป็นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยง โดยมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ หรืออื่น ๆ แต่ผลตอบแทนที่ได้จะมีอัตราที่สูงกว่าการฝากประจำ

ตราสารหนี้ คือ สัญญาการกู้ยืมระหว่างองค์กร กับนักลงทุน โดยองค์กรผู้ออกตราสารหนี้นั้น จะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” ในขณะที่นักลงทุนที่ซื้อตราสารหนี้จะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” โดยนักลงทุนจะได้รับการชำระคืนตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ในตราสารและประโยชน์อื่น ๆ อาทิ ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ ซึ่งตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 4% ต่อปี

 

ลงทุนตราสารหนี้ ธนาคารไหนดี

กองทุนตราสารหนี้ 2565 กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)

กองทุนตราสารหนี้ 2565 ของกรุงศรี เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในประเทศและ/ หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และเงินฝาก อีกทั้งยังสามารถลงทุนในตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออก รับรองหรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะดำเนินการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต. กำหนด

ดังนั้น ลงทุนตราสารหนี้ 2565 ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ และผู้ลงทุนที่มีความต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ำ เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

สามารถศึกษาและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)

 

กองทุนตราสารหนี้ 2565 กองทุนเปิด กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)

เป็นกองทุนที่จัดการกองทุนโดยกลุ่มการลงทุนตราสารหนี้และทีมผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ 2565 ที่มากประสบการณ์และพร้อมด้วยรางวัลมากมาย โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ 2565 เพื่อการเลี้ยงชีพและสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และมีเป้าหมายเพื่อเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือตราสารที่ได้รับการค่ำประกันจากรัฐบาล

สามารถศึกษาและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)

 

กองทุนตราสารหนี้ 2565 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง และลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

สามารถศึกษาและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)

 

กองทุนตราสารหนี้ 2565 กองทุนเปิด กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ผู้ออกหรือผู้รับรอง รับอาวัลหรือค้ำประกัน ตราสารมีความมั่นคงสูง มีความเสี่ยงต่ำรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

สามารถศึกษาและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)

 

กองทุนตราสารหนี้ 2565 กองทุนเปิด เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB)

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ 2565 เคเอ คอร์เปอเรทที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นการลงทุนเฉพาะในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่อาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ส่งผลให้การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ 2565 นี้เป็นการลงทุนที่มีความเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจจะต่ำกว่าหุ้นได้

สามารถศึกษาและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB)

อ้างอิง 1 2