Hit enter after type your search item
Bangkok Love Horo

บทความการเงินการลงทุน แคปชั่นคำคม สุขภาพ และดวงความรัก

Home / How to / ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 2563 คุณสมบัติ ที่ไหน ใครมีสิทธิบ้าง

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 2563 คุณสมบัติ ที่ไหน ใครมีสิทธิบ้าง

ใครที่มีบุตรแรกเกิด คุณสามารถหาเงินอุดหนุนในการเลี้ยงพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ด้วยการเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงการที่อุดหนุนเงินช่วยเหลือพ่อแม่ที่มีบุตรแรกเกิด จำนวน 600 บาท/เดือน ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

– มีสัญชาติไทย (เด็กต้องมีสัญชาติไทยด้วยเช่นกัน)

– เป็นบุคคลที่รับอุปการะเด็กแรกเกิด (เป็นพ่อแม่บุญธรรมได้)

– เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้ลงทะเบียน

– ผู้ลงทะเบียนต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

– มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ ต้องรอให้บุตรเกิดเสียก่อน

 

วิธีตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์

คุณสามารถตรวจสอบสิทธิออนไลน์ได้แบบง่าย ๆ โดยใช้เพียงแค่หมายเลขบัตรประชาชน ดังนี้

– เข้าไปที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

– กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนและบุตร

– กดปุ่มตรวจสอบ

– หากพบว่ามีสิทธิลงทะเบียนก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนต่อไป

 

วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์

ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์สามารถดำเนินการได้ตามจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยอยู่ดังนี้

– กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ของตนเอง

– ต่างจังหวัด : ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการ อบต. ของตนเอง

ทั้งนี้ คุณจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนด้วยการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ของโครงการมากรอกให้เรียบร้อย ประกอบด้วย

– แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) ดาวน์โหลด

– แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ดาวน์โหลด

เมื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จึงนำแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประชาชนของผู้ปกครอง, สูติบัตรเด็กแรกเกิด, สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง เฉพาะธนาคารกรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส. เท่านั้น, สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขต เทศบาล หรือ อบต. ในภูมิลำเนาของตนเอง

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

– กรอกเอกสารลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน

– ผู้ปกครองขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ณ หน่วยงานลงทะเบียนใกล้บ้าน

– หน่วยงานนับลงทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

– หน่วยงานรับลงทะเบียนปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 15 วัน

– กระทรวงสาธารณสุขติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับการอุดหนุนฯ

– กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

– กรมบัญชีกลางส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้กรมการปกครองตรวจสอบสถานะบุคคล

– กรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิส่งให้กรมบัญชีกลาง

– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

 

 

 
  • Facebook
  • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :