advertisement

รายงานตัว/ลงทะเบียนว่างงาน กี่วันได้เงิน 2566 เงินว่างงานได้เท่าไหร่

ตกงานหรือกรณีว่างงานใครว่าจะอดตาย เพราะด้วยบุญเก่าที่ทุกท่านได้ทำไว้กับการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทุกท่านจะได้รับสิทธิเพื่อรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน แต่สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะได้รับเงินนั้น คือ การเข้ารายงานตัวว่างงาน ได้เงินเท่าไหร่ กี่วันได้เงินและได้เงินกี่ครั้งนั้น วันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดและข้อมูลเพื่อมานำเสนอให้ทุกท่านที่นี่แล้ว กับบทความแนะนำ “รายงานตัวว่างงาน กี่วันได้เงิน เงินว่างงานได้เท่าไหร่” ซึ่งเป็นการอัพเดตรายละเอียดล่าสุดปี 2566 นี้เราไปดูกันเลย

รายงานตัวว่างงาน ลงทะเบียนว่างงาน 2566

 

รายงานตัวว่างงาน กี่วันได้เงิน เงินว่างงานได้เท่าไหร่

การดำเนินการเพื่อรายงานตัวว่างงานนั้น เป็นกระบวนที่ทางสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ กรมการจัดหางานได้ดำเนินการขึ้นเพื่อให้การบริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนที่ต้องตกอยู่ในสถานะว่างงาน ทั้งนี้การดำเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานตัวว่างงานนั้น ทุกท่านจะได้รับรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่งแต่ละกรณีนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปตามเหตุที่ก่อให้เกิดการว่างงานนั้น อาทิ การลาออก การถูกเลิกจ้าง โดยแต่ละกรณีผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยที่มีจำนวนแตกต่างกันอาทิ 50% และ 70% โดยมีเงื่อนไขและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินจากการรายงานตัวว่างงาน ได้เงินเท่าไหร่ดังนี้

 

รายงานตัวว่างงาน/ลงทะเบียนว่างงาน กี่วันได้เงิน กรณีถูกเลิกจ้าง

กรณีนี้เราเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังตกอยู่ในสถานะว่างงานหรือกำลังมีความกังวลว่าในอนาคตอาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ เพื่อให้ทุกท่านสามารถวางแผนและเตรียมการได้นั้น รายละเอียดของการรับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างนั้นผู้ประกันตน จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธินี้ จะต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการถูกเลิกจ้าง โดยสามารถคำนวณตัวอย่างได้ดังนี้

 • ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ยที่ 10,000 บาท ท่านจะได้รับเงินชดเชยจากการรายงานตัวว่างงานที่ เดือนละ 7,000 บาทเป็นระยะเวลา 180 วัน

รายงานตัวว่างงาน ได้เงินเท่าไหร่ กรณีลาออก หรือ หมดสัญญาจ้างงาน

การรายงานตัวว่างงาน ได้เงินเท่าไหร่สำหรับกรณีลาออกเองหรือการหมดสัญญาจ้างงานนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วันในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยกรณีที่ท่านจะได้รับเงินชดเชยจากการรายงานตัวว่างงาน ได้เงินเท่าไหร่จากการลาออกหรือการหมดสัญญาจ้างนั้น ท่านต้องดำเนินการส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการลาออก ซึ่งสามารถคิดคำนวณเงินชดเชยกรณีว่างงานได้ดังนี้

 • ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ยที่ 1,000 บาท ท่านจะได้รับเงินชดเชยจากการรายงานตัวว่างงานที่ เดือนละ 4,500 บาทเป็นระยะเวลา 90 วัน

ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับจำนวนวันที่จะได้รับเงินชดเชยนั้น ทางสำนักงานประกันสังคมดำเนินการคิดคำนวณเป็นรายวัน เนื่องจากในบางกรณีท่านที่รับสิทธิเงินชดเชยกรณีใดกรณีหนึ่งไปแล้วนั้น แล้วได้งานใหม่หรือมีการจ้างงานใหม่ซึ่งต้องตกอยู่ในสถานะว่างงานอีกครั้งภายหลังเป็นครั้งที่ 2 การจ่ายเงินชดเชยนั้นจะดำเนินการคิดคำนวณนับเป็นรายวันต่อจากการระยะเวลาที่ท่านว่างงานในครั้งแรกนั่นเอง ซึ่งเพื่อให้เกิดความถูกต้องทางหน่วยงานประกันสังคมจึงต้องเข้มงวดกับการนับเวลากรณีว่างงาน เพราะไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านว่างงาน แต่จำกัดที่จำนวนวันซึ่งจะได้รับเงินชดเชยแทน

 

รายงานตัวว่างงาน กี่วันได้เงิน เงินว่างงานได้เท่าไหร่

รายงานตัวว่างงาน ได้เงินเท่าไหร่ กรณีเหตุสุดวิสัย (Covid – 19)

กรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีใหม่ และด้วยเงื่อนไขการว่างงานใหม่ที่พึ่งปรากฏในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทางสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการออกกฎเกณฑ์การให้เงินชดเชยกรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยขึ้น โดยจะดำเนินการให้ทุกท่านสามารถเข้ารายงานตัวว่างงาน ได้เงินเท่าไหร่นั้นจากกรณีสุดวิสัยที่ ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ในช่วงที่ท่านไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้มาทำงานหรือนายจ้างหยุดประกอบกิจการ ซึ่งผู้ประกันตนทุกท่านจะมีสิทธิในการขอยื่นรับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้การรายงานตัวว่างงาน ได้เงินเท่าไหร่จากกรณีนั้น ทุกท่านจะต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากนายจ้างเพื่อให้รายละเอียดของการหยุดงานนี้ด้วย

รายงานตัวว่างงาน/ลงทะเบียนว่างงาน กี่วันได้เงิน 2565

ณ เวลานี้ กระบวนการเข้ารายงานตัวว่างงานนั้น ผู้ประกันตนทุกท่านสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที ภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือวันที่ลาออก หรือวันที่ท่านสิ้นสุดสัญญาจ้าง เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน หรือท่านสามารถเข้ายื่นแบบคำร้องรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม โดยเงินชดเชยที่ผู้ประกันจะได้รับนั้นจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายในระยะเวลาประมาณ 5 – 7 วัน ทั้งนี้หากพ้นกำหนดและระยะเวลาออกไปแล้วพบว่าท่านยังไม่ได้รับเงิน ให้ดำเนินการติดต่อที่สายด่วนประกันสังคมได้ทันที ที่โทร. 1506

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน รายงานตัวว่างงาน ออนไลน์

สำหรับการรับเงินชดเชยกรณีการว่างงานนั้น ผู้ประกันตนทุกท่านต้องอย่าลืมว่า ท่านต้องดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่การมีสถานะว่างงาน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ โดยวิธีการเข้ารายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์นั้น สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • เข้าใช้งานที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ที่นี่
 • ระบจะตรวจสอบและสอบถามว่าท่านใช้บริการจากที่บ้านหรือที่สำนักงานประกันสังคม ให้ท่านกดเลือกและกดดำเนินการต่อ
 • จากนั้นทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ซึ่งหากท่านเคยดำเนินการไปแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้
 • อ่านรายละเอียดและกดยอมรับเงื่อนไข
 • กรอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัตรประชาชนและรวมถึงหมายเลขหลังบัตรประชาชน
 • จากนั้นให้ท่านดำเนินการอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง กรอกรหัสผ่านและกรอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • กดลงทะเบียน หลังจากนั้นระบบจะแจ้งให้ท่านดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เพื่อออกหนังสือรับรอง หลังจากนั้นให้กด “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”
 • ระบบจะดำเนินการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ท่านสนใจ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในการหางานใหม่
 • หลังจากนั้นกดขึ้นทะเบียนผุ้ว่างงาน ซึ่งระบบจะออกใบนัดรายงานตัว ซึ่งท่านต้องเข้ามารายงานตัวทุกเดือนเพื่อรับเงินชดเชยตามกำหนด
 • พิมพ์เอกสารออกมาเพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการขอรับเงินชดเชย ซึ่งต้องเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานประกันสังคม

ยื่นเอกสารเพื่อรับเงินชดเชย กรณีว่างงาน

หลังจากที่ผู้ประกันได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนว่างงานไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือที่สำนักงงาน ท่านสามารถเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้ โดยต้องเตรียมเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้เพื่อรับเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • แบบฟอร์ม สปส 2 – 01/ 7 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ท่านต้องการให้โอนเงินเข้า ซึ่งสามารถเป็นสมุดบัญชีของธนาคารดังต่อไปนี้ ธนาคารกรุงไทย / กรุงศรีอยุธยา / กรุงเทย / ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / ทหารไทยธนชาต / CIMB Thai / อิสลามแห่งประเทศไทย
 • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน

 

อ้างอิง 1 2

 

error: กรุณาอย่างคัดลอกข้อความ โดยไม่ได้รับอนุญาต