มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของรัฐบาล 2564 เยียวยาผลกระทบ COVID-19

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เพิ่งถูกประกาศให้กลายเป็นโรคระบาดระดับโลก (Pandemic) โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งธนาคารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการที่การผ่อนเบาภาระหนี้ของผู้ประกอบการรายย่อยและเจ้าของธุรกิจออกมาจำนวนมากมาย แยกออกไปตามแต่ประเภทของสถาบันการเงิน สามารถสรุปได้ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารกรุงเทพ 2563

ลูกหนี้ธุรกิจ SME

 • พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน สำหรับสินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร
 • ให้สินเชื่อเพิ่ม สำหรับลูกหนี้ SME ในโครงการ ‘สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ’ ช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท

สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

 • ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราปกติ 50%
 • ลดจำนวนเงินสดขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือ 10%
 • ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ
 • ไม่ต้องผ่อนผันชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

สินเชื่อบ้าน

 • ขยายเวลาชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน
 • ลดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว
 • ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารกสิกรไทย 2563

สินเชื่อธุรกิจ

 • ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือนสำหรับสินเชื่อซื้อเครื่องจักร

สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยถึงรอบบัญชีธันวาคม 2563

สินเชื่อบ้าน

ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

สินเชื่อรถยนต์

 • ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 60% ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายเวลาผ่อนสูงสุดนาน 7 เดือน โดยรวมสัญญาล่าสุดไม่เกิน 7 เดือน

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ 2563

สินเชื่อธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดนาน 12 เดือน
 • ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายเวลาการผ่อนชำระวงเงินหมุนเวียน สูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อบ้าน

พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด
 • พักชำระหนี้ขั้นต่ำ 6 เดือน

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารกรุงไทย 2563

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบัตรเครดิต

พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน

สินเชื่อธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2563

สินเชื่อธุรกิจ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินกู้ระยะยาวเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลานานสูงสุด 6 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยสูงสุด 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เป็นระยะเวลานานสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบัตรเครดิต

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารธนชาต 2563

สินเชื่อธุรกิจ

 • Term Loan: พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • O/D: ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน

สินเชื่อบัตรเครดิต

ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

สินเชื่อบัตรกดเงินสด

ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

สินเชื่อบ้าน

พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

สินเชื่อรถยนต์

พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารทหารไทย 2563

สินเชื่อธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

สินเชื่อบ้าน

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

สินเชื่อบัตรเครดิต

ยกเว้นการชำระหนี้ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรเข้ามาแจ้งความประสงค์

สินเชื่อส่วนบุคคล

 • พักชำระหนี้ ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ
 • ขยายเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มอีก 3 เดือน หรือจนกว่าจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมครบถ้วน

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารออมสิน 2563

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 • ให้สินเชื่อเพิ่มวงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • ผ่อนชำระคืนสูงสุด 5 ปี
 • พักชำระหนี้ 6 งวดแรก แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสามารถยื่นคำขอได้ภายใน 30 กันยายน 2563
 • ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย ระยะเวลา 1 ปี พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี และขยายเวลาชำระหนี้ ยื่นคำขอได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธกส. 2563

สินเชื่อธุรกิจ

 • ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่  1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 สำหรับเกษตรกรที่เผชิญภัยแล้ง
 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง กู้ได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก กำหนดชำระไม่เกิน 10 ปี

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธอส. 2563

สินเชื่อบ้าน

 • ปรับลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน
 • ยื่นคำขอได้ไม่เกิน 31 มีนาคม 2563

 

ทั้งนี้นอกจากธนาคารต่าง ๆ ที่เราได้นำเสนอมา ยังมีสถาบันการเงินอีกมากมายที่กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้จากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งคุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของธนาคารแห่งประเทศไทย