พักชำระหนี้ธอส.ดีไหม โควิด 2564

จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ซึ่งผลกระทบในวงกว้างในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักและอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปที่มีภาระต้องชำระหนี้ทั้งค่าบ้าน ค่ารถและค่าเล่าเรียนของบุตร นั้นถือว่าเป็นสภาวะที่ยากลำบากอย่างยิ่ง ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ออกมา รวม 10 มาตรการ ซึ่งมีทั้งมาตรการลดดอกเบี้ย พักชำระเงินต้น พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ขยายเวลาและยกดอกเบี้ย โดยมีการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปถึง 31 ตุลาคม 2563

โดยทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางธนาคารในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงเร่งสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ค้าซึ่งได้รับผลกระทบ โดยมีมติเห็นชอบในมาตรการต่าง ๆ ที่ทยอยดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีทั้งมาตรการลดดอกเบี้ย พักชำระเงินต้น พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และยกดอกเบี้ย ภายใต้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และ“โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” รวมทั้งสิ้น 10 มาตรการดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เป็นมาตรการเฉพาะสำหรับลูกค้าธนาคารที่เป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการปิดประเทศส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง โดยแยกเป็น 2 กลุ่มตามผลกระทบด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนและจากประเทศสุ่มเสี่ยง

มาตรการที่ 1 : ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน

มาตรการที่ 2 : ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง

 

พักชำระหนี้ธอส. ทำอย่างไร

โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

มาตรการสำหรับลูกค้าบุคคลหรือประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกค้าสินเชื้อบ้านของธนาคาร โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ต้องเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 8 มาตรการดังนี้

มาตรการที่ 1 : พักชำระเงินต้น 3 เดือนและจ่ายเฉพาะดอกเบื้อ สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

มาตรการที่ 2 : พักชำระเงินต้น 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้นรายเดือน เมื่อครบ 1 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ประสงค์ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้นานสูงสุดอีก 10 ปี

มาตรการที่ 3 : พักชำระเงินต้น 6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

มาตรการที่ 4: ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน 6 เดือนสำหรับลูกค้าที่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย

 

พักชำระหนี้ธอส.มาตรการที่ 5

มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทและมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ธนาคารจะยกดอกเบี้ยให้ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา

ซึ่งเป็นมาตรการที่มีประชาชนลงทะเบียนมากที่สุด โดยจำนวนลูกค้าเข้ามาตรการนี้ร่วม 220,000 ราย เนื่องจากเป็นมาตรการที่เห็นผลเป็นตัวเงินที่ชัดเจนที่สุด และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าไปอย่างชัดเจนที่สุดมาตรการหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการที่ 5 ลูกค้าเริ่มแจ้งความจำนงเข้าร่วมมาตรการได้ทาง Mobile Application GHB ALL สำหรับลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 5 ได้นั้นจะต้องมีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทและมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท โดยครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Cal Center) โทร 02-645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ https://www.ghbank.co.th/

 

มาตรการที่ 6 : พักชำระเงินต้น 4 เดือน ลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับบุคคลทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล

มาตรการที่ 7 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อประเภทแฟลตและสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสินเชื้อที่ธนาคารให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียม ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ตอยสนองความต้องการของผู้มีรายได้น้อย

 

พักชำระหนี้ธอส. มาตรการที่ 8

มาตรการที่ 8 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือนสำหรับลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6

เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่เคยได้รับสิทธิ์ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนหรือลดอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาและเงื่อนไขของแต่ละมาตรการไปแล้ว สามารถที่จะมาลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 8 เพื่อพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาการพักชำระของมาตรการเดิม เมื่อครบระยะเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามมาตรการที่ 8 ให้ผ่อนชำระเงินงวดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ปกติ ส่วนดอกเบี้ยที่ให้พักชำระไว้ ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระให้หมดได้ภายในระยะเวลาของสัญญาเงินกู้

 

พักชำระหนี้ธอส. ขั้นตอน เงื่อนไข 2563

ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 มาตรการ ถึง 31 ต.ค. 63 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย. 63

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ภายใต้ 2 โครงการสำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้ว ซึ่งธอส. ขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ จำนวน 7 มาตรการ คือ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการที่ 1 : ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยหลังจากครบ 6 เดือนตามระยะเวลาของมาตรการเดิมแล้ว ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี

มาตรการที่ 2 : ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือนลูกค้าที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยหลังจากครบ 4 เดือนตามระยะเวลาของมาตรการเดิมแล้ว ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี

โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

มาตรการที่ 1 : พักชำระเงินต้น 3 เดือนและจ่ายเฉพาะดอกเบื้อ สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

มาตรการที่ 3 : พักชำระเงินต้น 6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

มาตรการที่ 4: ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน 6 เดือนสำหรับลูกค้าที่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย

มาตรการที่ 6 : พักชำระเงินต้น 4 เดือน ลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับบุคคลทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล  หลังจากครบ 4 เดือนตามระยะเวลาของมาตรการเดิม ธอส. จะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี

มาตรการที่ 8 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เข้ามาตรการที่ 1, 2, 3, และ 6

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการ : ธอส. ขยายระยะเวลาโดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้า โรงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติเพิ่มเติมอีก 3 มาตรการ คือ

มาตรการที่ 3 : พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดินพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มรสถานะบัญชีแกติ โดยแสดงหลักฐานที่ให้เห็นผลกระทบด้านรายได้

มาตรการที่ 4 : พักชำระเงินต้น 6 เดือนและจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย

โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการ 3 และ 4 ได้ที่ Application : GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 8 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยขยายความช่วยเหลือไปยังลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการใด ๆ และลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้ง 2 มาตรการและโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ  มาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ส่วนดอกเบี้ยที่ให้พักชำระไว้ลูกค้าสามารถทยายผ่อนชำระให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญากู้

 

ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL

หรือ www.ghbank.co.th ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 28 กันยายน 2563