ประกันโควิด-19 (COVID-19 Protect) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) อัพเดตใหม่!

ใครที่กำลังรอสมัครประกันโควิด-19 (COVID-19) กับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) อยู่หลังจากที่ทางธนาคารได้ประกาศปิดรับสมัครไปเนื่องจากยอดซื้อกรมธรรม์ครบตามกำหนด และได้ขอปรับปรุงกรมธรรม์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บัดนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้กลับมาจำหน่ายประกันโควิด-19 อีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า ‘ประกัน COVID – 19 Protect’ โดยเป็นการร่วมมือกับบริษัททิพยประกันภัย มีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ประกันโควิด-19 (COVID-19) แผน 450 เบี้ยประกันภัย 450 บาท/ปี

ความคุ้มครอง

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ทุนประกันจำนวน 500,000 บาท

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทุนประกัน 50,000 บาท

ประกันโควิด-19 (COVID-19) แผน 450 เบี้ยประกันภัย 850 บาท/ปี

ความคุ้มครอง

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ทุนประกันจำนวน 1,000,000 บาท

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทุนประกัน 100,000 บาท

 

เงื่อนไขประกันโควิด-19 (COVID-19 Protect)

– ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99

– กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

– จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

– การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

– สำหรับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 14 วัน (Waiting Period 14 days) หลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง/ระยะเวลารอคอย : บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย)

– ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

 

สรุป: จากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดของกรมธรรม์ประกัน COVID-19 Protect จะเห็นได้ว่าเป็นการปรับเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้สมัครประกัน COVID-19 หลายแห่งแล้วพลีชีพนำตนเองไปติดเชื้อเพื่อรับเงินประกันได้ ทำให้ตัวกรมธรรม์มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และตอบโจทย์จุดประสงค์ของผู้ต้องการทำประกันอย่างแท้จริง

สมัครประกันโควิด-19 (COVID-19 Protect) ธนาคารไทยพาณิชย์