ช้อปดีมีคืน 2565 ลงทะเบียน มีสิทธิคนละครึ่งใช้ได้ไหม

เริ่มต้นแล้วสำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2565 เพื่อให้เป็นเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30,000 บาท สำหรับทุกท่านที่เป็นนักวางแผน ซึ่งต้องการดำเนินการวางแผนการลดหย่อนภาษีเงินได้ในปี 2566 โดยในครั้งนี้เราได้มาพร้อมกับรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน เพื่อให้ทุกท่านสามารถศึกษาและเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อยภาษีได้ในอนาคต ดังนั้นอย่ารอช้าเราไปดูกันเลย

ยาวไป เลือกอ่าน

 

Advertisement
ช้อปดีมีคืน 2565 ลงทะเบียน มีสิทธิคนละครึ่งใช้ได้ไหม

โครงการ ช้อปดีมีคืน 2565

ถือว่าเป็นของขวัญอีกชิ้นที่ทุกท่านจะได้รับจากรัฐบาล ด้วยการดำเนินโครงการช้อปดีมีคืน 2565 โดยทุกท่านจะได้รับสิทธิพิเศษจากการจับจ่ายใช้ส่อยสินค้าและบริการด้วยความสามารถในการลดหย่อนภาษีนั่นเอง ซึ่งในทางกลับกันนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะได้รับคือการกระตุ้นกำลังซื้อให้เกิดขึ้นในระบการค้าขาย และเพื่อทำให้การบริโภคภายในประเทศนั้นสามารถกลับมามีชีวิตชีวาได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565 นั้น ทุกท่านสามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ได้ทันที ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 นั้นไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมแต่อย่างใด ขอเพียงมีใบกำกับภาษีในโครงการเท่านั้น

ช้อปดีมีคืน 2565 ซื้ออะไรได้บ้าง

ทั้งนี้สำหรับการเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 นั้น ทุกท่านสามารถดำเนินการจับจ่ายใช้ส่อยสินค้าต่าง ๆ ได้ทันที ยกเว้นสินค้า ดังรายการสินค้าต่อไปนี้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ได้

 • สุรา เบียร์ และไวน์
 • ยาสูบ
 • ค่าน้ำมัน ก๊าซเชื้อเพลิง
 • ค่ารถยนต์ มอเตอร์ไซค์และค่าเรือ
 • ค่านิตยสารที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์
 • ค่ามัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักโรงแรม (ทั้งนี้รายการเหล่านี้ ทุกท่านจะได้รับจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว)
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

และการลดหย่อนภาษีด้วยการเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 นั้น จะเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดที่ 30,000 บาท ซึ่งสามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565 ได้ผ่านการซื้อสินค้าและบริการในราชอาณาจักร รวมถึงการซื้อหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ และรวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน 2565

สำหรับทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 เงื่อนไขของโครงการนี้ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมไว้ดังนี้

 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เริ่มโครงการ
 • ประชาชนสามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียง 1 โครงการเท่านั้นระหว่างโครงการคนละครึ่ง และโครงการช้อปดีมีคืน 2565
 • ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

FAQ คำถามที่พบบ่อย ช้อปดีมีคืน 2565

สำหรับหลาย ๆ ท่านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษีผ่านการใช้สิทธิโครงการช้อปดีมีคืน 2565 นั้น อาจจะยังมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บเอกสาร สินค้าที่สามารถซื้อได้ หรือแม้กระทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการ และในครั้งนี้เราได้รวบรวมประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการช้อปดีมีคืน 2565 มานำเสนอให้ทุกท่านที่นี่แล้ว

คำถาม 1: ใบกำกับภาษีมีชื่อผู้ซื้อมากกว่า 1 คน เช่น นาย ก และ นาย ข ใช้สิทธิได้หรือไม่

คำตอบ 1: ไม่ได้ ใบกำกับภาษีต้องเป็นชื่อผู้มีเงินได้คนเดียว

 

คำถาม 2: ที่อยู่ในใบกำกับภาษี ใช้ที่อยู่ที่ใด

คำตอบ 2: ที่อยู่ตามที่สะดวก หากผู้มีเงินได้ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

คำถาม 3: ชื่อ – ที่อยู่ ในใบกำกับภาษีผิด ใช้สิทธิได้หรือไม่

คำตอบ 3: ได้ หากไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่นสามารถใช้สิทธิได้ แต่หากทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นบุคคลอื่นให้ผู้ออกใบกำกับขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับ หรือยกเลิกฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง

 

คำถาม 4: ใบกำกับภาษี ออก ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

คำตอบ 4: ได้ หากใบกำกับภาษีมีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

 

คำถาม 5: กรณีได้ใช้สิทธิลดหย่อนไปแล้ว ต่อมาได้รับใบลดหนี้ ต้องยื่นแบบเพิ่มเติมปรับปรุงการยื่นแบบ

ภ.ง.ด.90/91 หรือไม่

คำตอบ 5: ต้องดำเนินการยื่นแบบเพิ่มเติม

 

คำถาม 6: สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ใบกำกับภาษีออกทั้งชื่อสามีและภริยา เช่น นาย ก และ นาง ข ใช้สิทธิได้หรือไม่

คำตอบ 6: ไม่ได้ ใบกำกับต้องเป็นชื่อผู้มีเงินได้คนเดียว

 

คำถาม 7: ต่างชาติอยู่ในไทยไม่ถึง 180 วัน มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้สิทธิได้หรือไม่

คำตอบ 7: ได้ หากไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง และเข้าตามหลักเกณฑ์ครบถ้วน

 

คำถาม 8: กรณีใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จะได้รับสิทธิช้อปดีมีคืนหรือไม่

คำตอบ 8: ได้ แต่หากใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้

 

คำถาม 9: เช่ารถยนต์ได้สิทธิหรือไม่

คำตอบ 9: ได้ หากได้รับบริการและชำระในช่วงเวลาที่กำหนด

 

คำถาม 10: กรณีสามีมีเงินได้ฝ่ายเดียว แต่ได้รับใบกำกับภาษีระบุชื่อทั้งสามีและภริยา สามีสามารถนำมาใช้สิทธิได้หรือไม่

คำตอบ 10: ไม่ได้ ใบกำกับภาษีต้องเป็นชื่อผู้มีเงินได้คนเดียว

มีสิทธิคนละครึ่งแล้ว ลงทะเบียนช้อปดีมีคืน 2565 ได้ไหม 

คำตอบ คือ ไม่ได้ ผู้ที่มีสิทธิคนละครึ่ง จะสมัครช้อปดีมีคืน 2565 ไม่ได้ 

ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่ยังมีข้อสงสัย ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดจากประเด็นถาม – ตอบ ของกรมสรรพากรได้ทันที ที่นี่ สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2565

อ้างอิง 1 2