งานราชการ เงินเดือนดี 2566

การได้ทำงานราชการ หรือเป็นข้าราชการนั้น ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะงานราชการเงินเดือนดี สวัสดีการดีและที่สำคัญคือ สามารถเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงศ์ตระกูล โดยงานราชการเงินดีและยังมีความมั่นคงสูงอีกด้วย แม้ว่าในปัจจุบัน เทรนด์การทำงานจะมีด้วยกันมากมายหลากหลายช่องทาง ทั้งงานราชการ งานสายเอกชนหรือแม้กระทั่งงานอาชีพอิสระ ที่มีให้เลือกทำกันอย่างแพร่หลาย ขอเพียงคุณ ขยันและอดทน ไม่ว่างานใด ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งหมด

แต่ในครั้งนี้ เราจะมาพูดคุยกัน ในประเด็นเกี่ยวกับงานราชการเงินเดือนดี และมีความมั่นคง โดยหลายท่าน อาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครงานราชการ และการสอบราชการ ว่ามีวิธีการอย่างไร มีการจัดสอบกี่รอบ มีการสอบกี่ประเภท อีกทั้งต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร โดยในครั้งนี้เราจะมาพูดกันทั้งในประเด็นของวิธีการสมัครและการสอบราชการ ไปพร้อม ๆ กับการแนะนำงานราชการเงินเดือนดี ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนที่สูงมาก ๆ กับบทความ งานราชการ เงินเดือนดี 2566

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

การสอบราชการ คือ

การทำงานในเส้นทางอาชีพ “ราชการ” นั้นเป็นอีกสายอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะหากเรามองในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานราชการเงินเดือนดีแล้ว ในด้านการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ระบบราชการนั้น เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ โดยมีส่วนผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผล ซึ่งสามารถนำพาสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข ด้วยการแบ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ข้าราชการที่ทำงานอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น ครู ทหาร ตำรวจ อัยการ ตุลาการ หรือข้าราชการท้องถิ่น ที่มีการแยกออกไปเป็น ข้าราชการในสายอาชีพของตนเอง

ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสมัครงานราชการ และสอบราชการ ทุกคนต้องผ่านการสอบราชการแข่งขัน โดยเป็นการสมัครงานราชการและสอบคัดเลือกตามหลักสูตร ที่มีการกำหนดไว้ ดังนี้

 

การสอบราชการแข่งขัน ภาค ก.

เป็นการสอบราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. จัดสอบราชการขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครงานราชการ ทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปี สุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท โดยจะประกาศรับสมัครงานราชการ สอบราชการ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี โดยผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม ได้ ที่นี่ (สำนักงาน ก.พ.) เมื่อสอบราชการผ่านแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ

การสอบราชการวัดความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค.

การสมัครงานราชการและการสอบราชการขั้นตอนนี้ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือที่เรียกกันติดปากว่า การสอบ ภาค ข. นั่นเอง การสอบราชการเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ มีการเปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีการกำหนดหนังสือรับรองการสอบราชการซึ่งต้องผ่านการสอบ ภาค ก. ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ไปเป็นหลักฐานในการสมัครสอบราชการ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่างประกาศการรับสมัครงานราชการและการสอบราชการส่วนต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. ที่นี่

ทั้งนี้ การสอบราชการของส่วนงานราชการต่าง ๆ อาจมีการประกาศรับสมัครงานราชการ เพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จากผู้ที่จบการศึกษาในวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นวุฒิคัดเลือก โดยผู้สมัครสอบราชการ ไม่จำเป็นต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบ ภาค ก. ก็เป็นได้ ซึ่งหากผู้ที่สนใจมีคุณสมบัติตรงตามท่าวนงานราชการประกาศรับสมัครงานราชการ และการสอบราชการ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดประกาศรับสมัครของส่วนราชการ ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ” ซึ่งนอกจากไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านการสอบ ภาค ก. แล้ว ยังสามารถเข้าไปสอบราชการและรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการนั้น ๆ กำหนดได้ในทันที โดยจะเป็นการวัดทักษะการปฏิบัติงาน การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติและการสมัครงานราชการ

โดยทั่วไปแล้ว การสมัครงานราชการและการสอบราชการพลเรือน มีการกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของการสอบราชการ ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการไว้ ดังนี้

คุณสมับัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 • เป็นผู้อยู่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะการกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบราชการ หรือการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครงานราชการ หรือสมัครสอบราชการ ที่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้แจ้งไปในหมวดของ ลักษณะต้องห้าม ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นการออกจากราชการต้องเป็นการ ออกจากราชการเกิน 2 ปี และถูกไล่ออกเกิน 3 ปี ก.พ. อาจมีข้อยกเว้น ให้สามารถสมัครงานราชการและสอบราชการเข้ามาได้ โดยต้องมีการลงมติให้กระทำโดยลับเท่านั้น

 

งานราชการเงินเดือนดี มีจริงหรือ

งานราชการเงินเดือนดี นั้นมีการเปิดสมัครงานราชการและมีการสอบราชการอยู่ เช่นเดียวกับงานราชการประเภทอื่น ๆ โดยมีทั้ง งานราชการที่มีความต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมีความต้องการยอดฝีมือจากทุกสายงานเพื่อมารับตำแหน่งนั้น ๆ หรืออาจจะกล่าวอีกในหนึ่งคือ เป็นการเปิดตำแหน่งเพื่อดึงผู้ที่มีความสามารถและมีความสนใจงานราชการเงินเดือนดี ซึ่งอาจจะมาจากภาคเอกชนหรือมาจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ซึ่งเข้ามาสอบราชการเพื่อปฏิบัติงานในสายงานที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งตามประเภทของพนักงานราชการ ซึ่งในปัจจุบันมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 • พนักงานราชการทั่วไป ซึ่งได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานที่เป็นงานประจำทั่วไป โดยประกอบไปด้วย งานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยการสอบราชการและกรสมัครงานราชการเหล่านี้ ก็สามารถดำเนินการได้ตามกฎและระเบียบการสอบราชการ คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการทั่วไป
 • พนักงานราชการพิเศษ เป็นกลุ่มพนักงานาชการที่ทำงานราชการเงินเดือนดี หรือมีอัตราค่าตอบแทนสูง เพราะเป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้และความสามารถ อีกทั้งต้องมีความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ โดยมีเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งเป็นงานราชการเงินเดือนดี ที่มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดที่พิเศษ และมีการเพิ่มเติมเฉพาะ

ดังนั้น งานราชการเงินเดือนดี นั้นจึงมีอยู่จริง โดยเป็นงานราชการที่จัดอยู่ในกลุ่ม เชี่ยวชาญพิเศษ หรือแม้กระทั้งงานราชการกลุ่มประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ ก็ถือว่าเป็นงานราชการเงินเดือนงานหนึ่งโดย ยกตัวอย่างเช่น

งานตำแหน่งพนักงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ และการสอบราชการ จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีการรับสมัครงานราชการ ประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ วุฒิปริญญาตรี โดยมีการกำหนดอัตราเงินเดือนไว้ที่ 37,680 บาท ซึ่งก็ถือว่าสูงมากสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี หากเทียบกับสายงานอื่น ๆ ที่มีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ อัตราเงินเดือนส่วนใหญ่ของ อาจารย์วุฒิปริญญาเอกโดยเฉลี่ย ที่เริ่มต้นที่ 31,000 บาทเท่านั้น โดยยังคงเปิดรับสมัครงานราชการนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึง 21 ตุลาคม 2563 ที่นี่

ยิ่งไปกว่านั้น งานราชการเงินเดือนดี ที่มีการรับสมัครงานราชการและมีการจดสอบราชการ ที่ให้อัตราเงินเดือนสูงอีกตัวอย่างก็คือ งานราชการ ประเภท เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นประกาศรับสมัครงานราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย โดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมนุษย์ปัจจัย ที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรี – เอก โดยรับสมัครงานราชการตำแหน่งนี้เพียง 1 อัตราเท่านั้น และมีการกำหนดอัตราเงินเดือนไว้ที่ 72,000 – 98,280 หรือ 24,000 – 48,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นงานราชการเงินเดือนดีมาก ๆ โดยงานนี้มีการประกาศรับสมัครงานราชการไปแล้วในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 – 13 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอาจจะเป็นการรับโอนย้าย หรือการรับสมัครงานราชการสำหรับสุดยอดฝีมือจากหน่วยงานอื่น ๆ และภาคเอกชนก็เป็นได้

ดังนั้นหากคุณกำลังมองหางานราชการเงินเดือนดีนั้น โปรดลองพิจารณางานราชการประเภท เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ อาจจะเป็นงานราชการประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ ก็จะได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงกว่า และประกอบกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึ่งได้รับจากการเป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า มีมากมายหลากหลายประการ และสำหรับบางคนอาจยอมรับเงินเดือนที่ต่ำกว่า สมัยทำงานในภาคเอกชน แล้วมารับเงินเดือนที่ต่ำกว่าในงานสายข้าราชการ เพื่อหวังกินสวัสดิการต่าง ๆ ของภาคราชการ อาทิ การทำงานที่มีวันหยุดสุดสัปดาห์ (ไม่รับรองทุกตำแหน่ง เพราะในปัจจุบันหากเป็นงานราชการเงินเดือนดี ประเภท เชี่ยวชาญพิเศษอาจไม่ได้หยุด) สิทธิการกู้ยืมเงินของราชการ สิทธิการลา สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร บำเหน็จบำนาญ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเช่าที่พักอาศัย โครงการสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือต้นสังกัด และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น โดยเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการทำงานที่แม้จะได้เงินเดือนไม่ได้สูง แต่ก็ได้รับสวัสดิการเต็มที่

นอกจากงานราชการเงินเดือนดี สวัสดิการดี ยังมีงานราชการสังกัดอื่น ๆ อีกเช่นกันที่คุณสามารถศึกษารายละเอียด และสามารถสมัครงานราชการและสอบราชการได้ เช่น งานราชการสายครู การรับราชการตำรวจ ทหาร อัยการ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นงานราชการเงินเดือนดีที่ต้องอาศัยความรู้ และความสามารถเฉพาะ ประกอบกับการฝึกปฏิบัติและอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถเพิ่มเติมอีกด้วย โดยแต่ละสายงานต่างก็มีเส้นทางและมีระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากคุณสนใจงานราชการเหล่านี้ ควรศึกษารายละเอียดตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสมัครงานราชการและการสอบ

 

อ้างอิง 1 2