ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์ ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้ง กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ต้องเข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องดำเนินการหลายประการต่อเนื่องในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานต่างด้าวทุกท่าน ณ เวลานี้ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานมีความพร้อมในการนำเสนอระบบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์ ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการแออัดและลดความล่าช้าของกระบวนการต่าง ๆ ได้ ซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันว่ามีวิธีการ ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์

 

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์ ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย

เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้ง กัมพูชา ลาว เมียนมา ให้สามารถดำเนินการตามกำหนดการใหม่ที่ให้แรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนตามขั้นตอน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวทุกท่านและนายจ้างสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุญาตทำงานนั้นสิ้นสุดลง การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์จึงถูกนำเข้ามาใช้งานผ่าน ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการได้ ที่นี่

ทั้งนี้ระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์นั้น ในส่วนแรกจะมีการแบ่งประเภทของผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก คือ คนต่างด้าว ที่ไม่มีนายจ้าง (ซึ่งต้องดำเนินการด้วยตนเอง) และกลุ่มที่ 2  เป็นส่วนของคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง ซึ่งในส่วนนี้นายจ้างจะดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์ให้ และสำหรับกรณีที่แรงงานต่างด้าวต้องการยื่นคำขอ Namelist ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์นั้น จะต้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนไม่มีนายจ้างไว้ระหว่างวันที่  15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเท่านั้น

 

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์

 

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์ ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการพร้อมด้วยขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์นั้น ทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ทันทีจากหน้าเว็บไซต์ของ สำนักบริการแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน หรือให้ดำเนินการเข้าใช้งานระบบตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์ ดังนี้

 • เริ่มต้นควรเข้าใช้งานระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอัปโหลดเอกสาร เพราะการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์นั้น จะมีการอัปโหลดเอกสารจำนวนมาก
 • เข้ามาในหน้าลงทะเบียน กดเลือกประเภทผู้ใช้งานที่ “สำหรับนายจ้าง/ สถานประกอบการ”
 • จากนั้นดำเนินการ Log In เข้าระบบ หากท่านพึ่งเข้าใช้งานระบบเป็นครั้งแรก ในดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานก่อน ที่นี่ แล้วดำเนินการตามขั้นตอน โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมายเลขบัตรประชาชน สถานะของสถานประกอบการ ที่อยู่ อีเมลและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น
 • ในส่วนที่ท่านเคยลงทะเบียนแล้ว ให้เข้าใช้งานระบบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์ ซึ่งระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้งานชัดเจน โดยในส่วนนี้ทุกท่านจะต้องยื่น “แบบบัญชีรายชื่อความต้องการคนต่างด้าว” (Name List)
 • โดยให้กดเลือกที่เมนู “ยื่นคำขอ” จากนั้นกดที่ “แบบบัญชีรายชื่อความต้องการคนต่างด้าว”
 • ให้กดเลือกข้อมูล ประเภทของกิจการ สถานที่ โดยการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์ในส่วนนี้จะเป็นสถานที่ที่แรงงานจะได้รับบัตรชมพู หากไม่ใช่สถานที่ซึ่งท่านต้องการ ให้กดเพิ่มสถานที่
 • หลังจากนั้น ให้กดบันทึกข้อมูลสถานที่ พร้อมแนบเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์ ซึ่งมีดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (สถานที่ทำงาน)
  • สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกค้า
  • สำเนาสัญญาเช่าสถานที่/ เช่าตึก/ เช่าสำนักงาน/ เช่าร้านค้า
 • เมื่อกดถัดไป ในส่วนนี้ท่านจะพบข้อมูลของนายจ้าง/ สถานที่ประกอบการ หลังจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล หากพบปัญหา ให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้นกดยืนยันเพื่อส่ง Name List
 • หลังจากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อคนต่างด้าวที่ถูกเลือกเข้าการยื่นคำขอ กดถัดไป
 • ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมด ซึ่งให้ท่านดำเนินการตรวสอบข้อมูลการขั้นทะเบียนแรงงานต่างด้วย 2565 ออนไลน์นี้ หลังจากนั้นกดยืนยันและส่งเรื่อง

เพียงเท่านี้ท่านจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนและยื่นคำขอ Name list เพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์ได้ทันที ทั้งนี้หากท่านยังมีข้อสงสัยและมีประเด็นคำถามก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนายจ้าง

 

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ค่าใช้จ่าย กี่บาท

ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์หรือวิธีการปกติ หลังจากที่นายจ้างดำเนินการแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่แล้ว หลังจากนั้นจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) อีกทั้งยังต้องดำเนินการตรวจโรคต้องห้ามและขอยื่นตรวจลงตรา วีซ่าภายในวันวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ในส่วนของการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรชมพูนั้น จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ออนไลน์และวิธีการปกติ โดยมีการแบ่งตามประเภทของงานคือ

 • งานกรรมกร คนละ 12,000 บาท
 • งานรับใช้ในบ้านคนละ 12,900 บาท

โดยในส่วนอื่น ๆ นั้น ทุกท่านที่ยังมีประเด็นข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดได้ทันที

อ้างอิง 1 2