กู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้าง 2022

ต้องการเงินด่วน จะกู้เงินต้องทำยังไงเตรียมอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบให้คุณ เพราะการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิด ซึ่งยุคนี้การเป็นหนี้นั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อร่างสร้างตัว การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ เพียงแต่ทุกท่านต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้เหล่านั้นให้ดี ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้าน หนี้รถยนต์ หรือหนี้จากสินเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นในครั้งนี้ เราจึงมาพร้อมกับวิธีการเตรียมตัวสำหรับการกู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องใช้บุคคลค้ำประกันไหม แล้วหากกู้จะผ่านหรือไม่นั้นไม่ต้องกังวล เพราะวันนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านด้วยบทความ “กู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้าง 2022” เราไปดูรายละเอียดกันเลย

 

กู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้าง

หลักการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล

แม้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการเงินจะเจริญก้าวหน้าไปมาก โดยมีทั้งสินเชื่อนาโน สินเชื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี Fintech แต่เมื่อถึงคราวที่ต้องดำเนินการพิจารณารายละเอียดของการกู้เงินนั้น แทบทุกสถาบันการเงินก็จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการขอกู้เงิน ซึ่งส่วนใหญ่การทำสัญญากู้เงินไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน รถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคลหรือการให้บริการสินเชื่อรายการอื่น ๆ ประเด็นสำคัญสูงสุดที่ทางธนาคารจะดำเนินการพิจารณาอย่างเข็มงวดที่สุด มักจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ “ศักยภาพในการคืนเงิน” ของผู้กู้นั่นเอง ดังนั้นสำหรับประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้างนั้น คำตอบง่าย ๆ ในข้อนี้ก็คือ ทุกท่านต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานทุกรายการ เพื่อนำมายืนยันและสร้างความเชื่อมั่นกับเจ้าหนี้ให้ได้ ว่าท่านจะสามารถนำเงินพร้อมดอกเบี้ยที่กำกับมาคืนได้นั่นเอง ดังนั้นสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติเบื้องต้นและเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันรายได้สำหรับผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายการอื่น ๆ ไว้ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

 

กู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้าง

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล 2022

สำหรับประเด็นคำถามที่ว่ากู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้างนั้น สิ่งแรกที่ทุกท่านต้องดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกเลยก็คือ คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ซึ่งจริงอยู่ว่าบางสถาบันการเงินและบางบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อนั้น เปิดโอกาสให้เยาวชนหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 – 20 ปี สามารถดำเนินการขอสินเชื่อผ่านทางผู้ปกครองหรือผู้แทนได้ แต่สินเชื่อเหล่านั้น มักเป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง อาทิ สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นต้น แต่สำหรับการให้บริการสินเชื่อทั่วไปนั้น จะมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนอาจจะสูงสุดที่ 60 – 65 ปี ทั้งนี้ส่วนใหญ่ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะให้ผู้กู้นำระยะเวลาในผ่อนชำระมารวมกับอายุด้วย โดยต้องไม่เกินกว่าที่แต่ละธนาคารกำหนด
 • ต้องเป็นผู้ที่มีแหล่งอยู่อาศัยที่แน่นอนและมีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ

ทั้งนี้ในส่วนของข้อกำหนดเกี่ยวกับรายได้นั้น แต่ละสถาบันการเงินจะมีการกำหนดรูปแบบของอาชีพ จำนวนรายได้ขั้นต่ำที่มีความแตกต่างกัน โดยสามารถเริ่มต้นการมีรายได้ต่ำสุดที่ 5000 บาทต่อเดือน และในปัจจุบันนี้ ทางธนาคารและสถาบันการเงินยังอนุญาตให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ดำเนินกิจการธุรกิจส่วนตัว สามารถยืนเอกสารแสดงรายได้ประเภทต่าง ๆ เพื่อยืนยันการมีรายรับได้อีกด้วย อาทิ รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 – 6 เดือน เอกสารยืนยันการจดทะเบียนการค้า เอกสาร 50 ทวิ หรือใบแจ้งการได้รับโบนัส เป็นต้นเพื่อเป็นเอกสารยืนยันรายได้ของผู้สมัครสินเชื่อนั่นเอง

 

กู้เงิน 2022 ต้องเตรียมอะไรบ้าง : เอกสารทั่วไป

สำหรับการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น การเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกท่านต้องดำเนินการก่อนการสมัคร เนื่องจากกู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้างนั้น เอกสารการยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันสถานะจะเป็นข้อมูลแรก ๆ ที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ทันที เพื่อให้เจ้าหนี้แน่ใจและสามารถกำหนดความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ได้ ก่อนการรับเอกสารและข้อมูลในส่วนอื่น ๆ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลและจะเป็นในลักษณะเดียวกันกับการพิจารณาสินเชื่อชนิดอื่น ๆ ดังนั้นหากท่านต้องการกู้เงิน เอกสารที่ต้องเตรียมนั้น ส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดดังนี้

 • บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ เอกสารอื่น ๆ เพื่อยืนยันตัวตน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณะบัตร/ ใบแจ้งความแยกกันอยู่ สำหรับการกู้เงินกรณีสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล สำหรับกรณีการกู้เงินบางรายการ
 • เอกสารจดทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ภาพถ่ายกิจการ เป็นต้น

ทั้งนี้เอกสารทั่วไปนั้น สำหรับการกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ อาจมีการกำหนดเอกสารที่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชื่อ จำนวนเงินที่ต้องการกู้และอาจจะขึ้นอยู่กับหลักประกันในการกู้เงินด่วนเช่นกัน ซึ่งหากท่านกู้เงินโดยเป็นสินเชื่อเงินแลกรถ หลักฐานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับรถ ทะเบียนรถของท่าน เป็นต้น

 

กู้เงิน 2022 ต้องเตรียมอะไรบ้าง : เอกสารแสดงรายได้

ประเด็นถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการขอกู้เงิน เนื่องจากหากท่านมีข้อสงสัยว่ากู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้าง เอกสารเกี่ยวกับรายได้นั้น ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญลำดับต้น ๆ ที่ทางธนาคารจะดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบเพื่ออนุมัติการผ่านเงื่อนไข ซึ่งหากท่านมีเอกสารที่สามารถยืนยันการได้รับรายได้ที่ชัดเจนและที่สำคัญคือ เพียงพอต่อการชำระหนี้ที่จะดำเนินการกู้ ทางธนาคารย่อมอนุมัติวงเงินให้ท่านได้อย่างง่ายดาย และในทางกลับกัน หากท่านมีเอกสารการแสดงรายได้ซึ่งไม่ชัดเจนหรือมีเอกสารแสดงรายได้จริง แต่มีปัญหาด้านการถูกหักตรงเยอะ อาทิ หักหนี้ก้อนอื่น หักเงินค่าบ้าน ค่าสวัสดิการต่าง ๆ จนเหลือเงินรับสุทธิต่ำเกินไป ทางธนาคารย่อมปฏิเสธการอนุมัติของสินเชื่อที่ท่านสมัครได้ในทันที ดังนั้นหากท่านต้องการสมัครสินเชื่อหรือต้องการกู้เงิน ทุกท่านควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

 • หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลังตั้งแต่ 3 – 6 เดือน
 • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง ตั้งแต่ 3 – 6 เดือน
 • เอกสาร 50 ทวิ/ เอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายอื่น ๆ
 • เอกสารการแสดงรายได้อื่น ๆ เช่น เงินพิเศษ เงินโบนัส เงินเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ เป็นต้น

กู้เงิน 2022 ต้องเตรียมอะไรบ้าง : บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

หากการขอสินเชื่อหรือการยืมเงินด่วน เงินก้อนของท่านเป็นการขอวงเงินซึ่งค่อนข้างมีจำนวนมาก การขอให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือการให้มีบุคคลค้ำประกันนั้น จึงเป็นเรื่องปกติที่ธนาคารและสถาบันการเงินทุกแห่งต้องร้องขอ เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อแม้ว่าจะเป็นการให้วงเงินสำหรับการยืม ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ประจำของผู้สมัครเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสร้างความมั่นใจ ว่าลูกหนี้จะสามารถนำเงินมาชำระคืนได้ แต่หากจำนวนสินเชื่อนั้นมีจำนวนมาก การมีบุคคลค้ำประกันและทรัพย์สินค่ำประกันเผื่อกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีศักยภาพในการชำระ จึงเป็นอีกเงื่อนไขที่ธนาคารต้องดำเนินการ เพื่อเป็นการรับประกันว่าหากลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ บุคคลค้ำประกันจะต้องชำระหนี้แทน หรือให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินแทนในกรณีของการมีทรัพย์สินค้ำประกันนั่นเอง ดังนั้นสำหรับคำถามที่ว่ากู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้าง หนึ่งสิ่งที่ทุกท่านต้องเตรียมไว้ก็คือ บุคคลค้ำประกันหรือทรัพย์สินค้ำประกันนั่นเอง

 

ติดบูโรกู้เงิน 2022 ได้ไหม 

สำนักงานข้อมูลเครดิต หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “เครดิตบูโร” คงเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งไม่มีใครอยากจะมีชื่อบันทึกไว้ เพราะเครดิตบูโรเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบันทึกประวัติการชำระหนี้ สินเชื่อเงินกู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อทุกรายการจากทุกสถาบันการเงิน โดยเมื่อทุกท่านชำระหนี้สินเชื่อนั้นไม่ตรงตามกำหนด หน่วยงานก็จะรับเรื่องจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อการบันทึกลงในประวัติซึ่งเป็นการกระทำที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพิจารณากู้เงินของทุกท่าน เพราะการติดบูโรหรือติดแบล็คลิสนั้น จะเป็นการแสดงถึงความไร้ศักยภาพในการชำระและจะทำให้ธนาคารมีความไม่มั่นใจในสถานะทางการเงินของท่าน ซึ่งส่งผลให้ท่านไม่สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้นั่นเอง ดังนั้นหากท่านต้องการกู้เงินหรือต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคล และยังมีความกังวลว่ากู้เงินต้องเตรียมอะไรบ้าง สิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ ห้ามมีประวัติเครดิตบูโรโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ดี ก็ยังมีอีกตัวเลือกที่น่าจะช่วยคุณได้ นั่นคือ สินเชื่อไม่เช็คบูโร นั่นเอง 

 

อ้างอิง 1 2