กู้เงินด่วนฉุกเฉินออมสิน เยียวยาโควิด-19 (COVID-19)

เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 (COVID-19) ธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อหรือเงินกู้ด่วนฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยมีวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10%/เดือน มีระยะเวลาในการผ่อนชำระ 2 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รวมทั้งไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก โดยผู้ที่จะขอสินเชื่อเงินด่วนจากออมสินได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

– เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย มัคคุเทศก์ คนขับแท็กซี่ สามล้อ ฯลฯ

– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

นอกจากสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้ว ทางธนาคารออมสินยังได้เปิดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวให้กับประชาชน โดยมีวงเงินกู้สูงสุด จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35%/เดือน มีระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 3 ปี โดยในการกู้ฉุกเฉินจะต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และมีรายได้ที่ลดลงหรือขาดรายได้ต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อเงินด่วนฉุกเฉินกับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือติดต่อ Call Center 1115