กู้ออมสิน 200000 บาท 2567

เชื่อว่าหลายท่านที่เป็นแฟนคลับและเป็นลูกค้าขาประจำของธนาคารออมสิน ณ เวลานี้คงพอจะได้ข่าวหรือทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อพิเศษ “สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ” โดยครั้งนี้ธนาคารออมสินพร้อมปล่อยสินเชื่อวงเงินสูงสุดถึง 200000 บาท ด้วยรายการสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ทุกท่านตกข่าว วันนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความ “กู้ออมสิน 200000 บาท 2566” เพื่อเป็นการทบทวนข้อมูลและให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้นเราไปดูกัน

 

ต้องการกู้ออมสิน 200000 บาท มีสินเชื่อ ออมสิน 2566 ไหนที่น่าสนใจบ้าง 

 

กู้ออมสิน 200000 บาท

ด้วยความพร้อมและความเข้าใจในการนำเสนอวงเงินสินเชื่อให้ทุกท่าน เพื่อสามารถนำเงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพได้ทันที เพื่อลดภาระและความตึงเครียดของการดำเนินชีวิตในยุคข้าวยากหมากแพง โควิดยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง จะทำอะไร ๆ ก็ยากลำบากไปหมด โดยในครั้งนี้ธนาคารออมสินจึงมาพร้อมกับทางออกพิเศษเพิ่มเติมให้ทุกท่านสามารถมีวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ขอเพียงทุกท่านมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร

 

1.กู้เงินออมสิน 200,000 บาท 2566 : สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 

 

กู้ออมสิน 200000 บาท

สินเชื่อให้กู้ออมสิน 200000 บาท 2566 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารออมสินพร้อมให้วงเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ โดยทางธนาคารพร้อมพิจารณาเงินกู้ออมสิน 200000 บาทตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระเงินคืน ทั้งนี้เมื่อพิจารณารวมวงเงินกู้ทั้งหมดที่คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการอื่น ๆ ทั้งโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ผู้สมัครขอกู้ออมสินจะต้องมีจำนวนหนี้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ทางธนาคารออมสินได้ดำเนินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ซึ่งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาการชำระเงินกู้ไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ยอดเงินกู้ออมสินไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายในระยะเวลา 3 ปี (36 งวด)
 • ยอดเงินกู้ออมสินตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี (60 งวด)
 • ยอดเงินกู้ออมสินตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ชำระเงินคืนภายในระยะเวลา 8 ปี (96 งวด)

ยิ่งไปว่านั้น ทางธนาคารออมสินได้กำหนดวิธีการคำนวณการชำระเงินคืน ซึ่งคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และลดต้นและลดดอก

คุณสมบัติการกู้ออมสิน 200000 บาท 2566

สำหรับการสมัครและขอกู้ออมสิน 200000 บาท 2566 นั้น ณ เวลานี้ทางธนาคารออมสินได้มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/ พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย
 • กรณีที่ท่านกู้ออมสิน 200000 บาท 2565 ผ่าน หน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ที่ท่านทำงานอยู่นั้นต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชนนั้นต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ท่านยื่นกู้ออมสิน 200000 บาท
 • ทั้งนี้หน่วยงานที่ท่านทำงานนั้นจะดำเนินการประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ให้ธนาคาร
 • ทุกท่านที่ต้องการสมัครกู้ออมสิน 200000 บาท 2565 นั้น ต้องไม่มีสถานะเป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริการหรือกรรมการของธนาคารออมสิน

นอกจากนี้หากท่านยังมีประเด็นคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ก็สามารถติดต่อเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินได้ทันที หรือโทร 1115 และหากท่านได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดแล้ว พบว่าท่านไม่เข้าเงื่อนไขและเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ช่างศิลป์หรืออื่น ๆ สุดท้ายนี้เรามีรายละเอียดและข้อมูลของสินเชื่อพิเศษโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ของธนาคารออมสินมานำเสนอ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลให้ท่าน ดังนี้

 

2.กู้เงินออมสิน 200,000 บาท 2566 : สินเชื่อ ออมสิน สร้างงานสร้างอาชีพ

 

กู้ออมสิน 200000 บาท

โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 2566 นั้น เป็นการนำเสนอวงเงินสินเชื่อสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการหรือแม้กระทั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือกลุ่ม “ช่าง” โดยสามารถให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทั้ง ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจและกลุ่มผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพ เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม และรวมไปถึงฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งสามารถได้รับวงเงินสินเชื่อทันที แต่จะมีการพิจารณาและนำเสนอวงเงินที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องไม่เป็นการนำเงินไป Refinance หรือนำไปชำระสินเชื่อเช่าซื้อและบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 2566 นั้น สามารถพิจารณาและให้ทุกท่านยืมเงิน ออมสินได้ทันที ขอเพียงทุกท่านมีคุณสมบัติและเงื่อนไขครบ โดยมีการแบ่งแยกวงเงินสินเชื่อไว้ดังนี้

 • สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย เป็นต้น โดยทุกท่านจะได้รับวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
 • สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ นักจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยทุกท่านจะได้รับวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท เช่นกัน
 • สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยทุกท่านจะได้รับวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 • สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ โดยทุกท่านจะได้รับวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 • สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านโชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยทุกท่านจะได้รับวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว หากท่านพิจารณาแล้วพบว่า มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตรงตามที่ธนาคารกำหนด ก็สามารถยื่นสมัครสินเชื่อโครงการนี้ได้ทันที และหากทุกท่านสนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ทุกท่านสามารถเข้าดูข้อมูลได้ ที่นี่ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา 

 

อ้างอิง 1 2