กู้ซื้อที่ดิน สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า 2021

อยากมีบ้าน อยากมีที่ดินเป็นของตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว นั่นคือความฝันและจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของใครหลาย ๆ คน แต่การกู้ซื้อที่ดิน หรือการขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่าอาจจะเป็นฟังดูเป็นเรื่องยาก เพราะปกติแล้วการกู้ซื้อที่ดินกับธนาคาร จะต้องดำเนินการกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านบนที่ดินแปลงนั้น แต่ในปัจจุบันการกู้ซื้อที่ดินเปล่าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หรือต้องเจอทางตัน เนื่องจาก มีบางกรณีที่คุณสามารถดำเนินการกู้ซื้อที่ดิน หรือขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่าได้ แต่ !!

แม้ว่าการกู้ซื้อที่ดินเปล่า หรือการขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า จะพอมีช่องทางและมีความเป็นไปได้อยู่ แต่ธนาคารและสถาบันการเงินก็มักจะมีความกังวลและมีความไม่แน่ใจ ในการอนุมัติซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนธนาคาร เพราะการซื้อที่ดินเปล่านั้นมีความเสี่ยงสูง ทั้งที่เป็นความเสี่ยงที่มาจากตัวผู้ขอกู้เอง และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา และมูลค่าของที่ดินเปล่าผืนนั้น ๆ โดยมีเหตุผลและมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

อนุมัติการกู้ซื้อที่ดินเปล่ายาก เพราะที่ดินเปล่าอาจจะกลายเป็นหนี้เสีย

สาเหตุสำคัญของการไม่อนุมัติการกู้ซื้อที่ดินของธนาคารในประเด็นนี้ คือ ความกังวลเรื่องความสามารถในการผ่อนชำระและความตั้งใจในการพัฒนาที่ดินนั้น ซึ่งการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน หรือที่ดินเปล่าที่อยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เจ้าของย่อมมีความต้องการและมีความพยายามในการพัฒนาที่ดินผืนนั้น

อีกทั้งเจ้าของที่ดินยังจะมีความตั้งใจที่จะรักษาและผ่อนจ่ายดอกเบี้ยกับทางธนาคาร ที่มากกว่าการกู้ซื้อที่ดินเปล่า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปล่อยให้ธนาคารยึด จนทำให้ที่ดินผืนนั้นกลายเป็นภาระของทางธนาคาร ซึ่งในที่สุดคนที่เสียประโยชน์ที่สุด ก็คือตัวธนาคารผู้ให้การอนุมัติการกู้ซื้อที่ดินนั่นเอง ดังนั้นจึงไม่แปลก ที่เหล่าบรรดาธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ จึงมักปฏิเสธการกู้ซื้อที่ดินเปล่า หรือมักปฏิเสธสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ด้วยเหตุผลสำคัญเรื่องความกังวลและความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นนี้

 

 

อนุมัติการกู้ซื้อที่ดินเปล่ายาก เพราะกลัวมูลค่าของที่ดินลดลง

การอนุมัติเงินกู้ซื้อที่ดินของธนาคารนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะจากเหตุการณ์หลาย ๆ กรณี ที่ลูกหนี้สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่าดำเนินการกู้ซื้อที่ดิน แล้วนำที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีการที่ทำให้ที่ดินมีมูลค่าลดลง เช่น การขุดหน้าดินไปขาย การขุดที่ดินทำเป็นที่ทิ้งขยะ หรือนำที่ดินนั้นไปใช้ทำเป็นสุสาน เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าว จึงสร้างความไม่มั้นใจแก่ธนาคารที่จะอนุมัติสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า เพราะเกรงว่าจะทำให้มูลค่าที่ดินผืนนั้นลดลง แล้วปล่อยให้ธนาคารยึดหลังจากที่ดินมีมูลค่าลดลงแล้ว จนกลายเป็นที่ดินติดมือธนาคารและกลายเป็นหนี้เสียอีกเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาช่องทางการกู้ซื้อที่ดิน หาซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนธนาคาร หรือการขอสินเชื่อที่ดินเปล่า วันนี้บทความของเราพอจะมีคำแนะนำ ซึ่งแม้ จะเป็นวิธีการที่ซับซ้อนและยากลำบากอยู่บ้าง เช่น วิธีการกู้ซื้อที่ดินปกติแต่จะได้วงเงินน้อย หรือเป็นวิธีการซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนธนาคารวิธีอื่น ๆ ที่สามารถสร้างเชื่อมั่นให้กับธนาคาร และจะไม่ปล่อยให้ที่ดินเปล่านั้นถูกยึด อีกทั้งยังสามารถช่วยให้คุณกู้ซื้อที่ดินเปล่าได้ดั่งใจ โดยมีวิธีการดังนี้

 

กู้ซื้อที่ดิน 2020 - 2021

สินเชื่อบ้าน All Home 2563 ธอส

สินเชื่อใหม่ล่าสุดจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. 2563 โดยสินเชื่อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการคุณลูกค้าทุกคนที่มีความประสงค์ในการกู้ซื้อที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดย ครอบคลุมทั้ง การซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนธนาคารที่เป็นที่ดินเปล่า NPA ของธนาคาร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยหากคุณต้องการกู้ซื้อที่ดินเปล่า ก็สามารถขอรับการบริการจาก ธอส. ได้ทันที โดยสามารถยื่นขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

คุณสามารถสมัครสินเชื่อบ้าน All Home 2563 ได้เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้ารายย่อยที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชน ที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือ กับ ธอส.
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงินสำหรับพนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน/ หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารทางการเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/ สัญญาวางมัดจำ/ สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • สำเนาสัญญากู้ซื้อที่ดิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก/ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ ต่อเติม
 • แบบแปลนการก่อสร้าง
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง/ สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถาม กู้ซื้อที่ดิน All Home ที่นี่

 

สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน กู้ซื้อที่ดิน กับธนาคาร CIMB Thai

สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่าของธนาคาร CIMB Thai เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์โดยมีการอนุมัติตัวเลือกวงเงิน 3 ประเภทให้แก่ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อกับทางธนาคาร คือ วงเงินกู้ วงเงิน OD และวงเงินผสม โดยมีการรับพิจารณาสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า หรือการกู้ซื้อที่ดินว่างเปล่า ธนาคาร CIMB สามารถอนุมัติวงเงินให้คุณไม่เกิน ร้อยละ 50 ของราคาประเมินสำหรับวงเงินการกู้ซื้อที่ดิน และ อนุมัติวงเงิน ร้อย 30 ของราคาประเมินสำหรับวงเงิน OD และ วงเงินผสม โดยุณสามารถขอกู้ซื้อที่ดินได้ เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 • สัญชาติไทย และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • มีอาชีพเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • อายุ 21 – 62 ปี สำหรับวงเงินกู้ซื้อที่ดินแบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • อายุ 25 – 60 ปี สำหรับวงเงิน OD
 • มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ/ 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ/ 2 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับกรณีกู้เดี่ยว/ ผู้ประกอบการต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปสำหรับกรณีกู้เดี่ยว

เตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า CIMB Thai ที่นี่

สมัครสินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน กู้ซื้อที่ดิน ที่นี่

 

 

กู้ซื้อที่ดินเปล่าในโครงการจัดสรร

สำหรับคนที่กำลังมองหาซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนธนาคาร หรือกำลังมีความคิดจะขอกู้ซื้อที่ดิน สามารถดำเนินการซื้อที่ดินกับโครงการจัดสรรบางแห่งที่มีการแบ่งแปลงที่ดินขาย แล้วให้ลูกค้าดำเนินการก่อสร้างเองภายหลังได้

โดยในรายละเอียดข้อกำหนดของที่ดินในโครงการจัดสรรจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน ว่าใช้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น เมื่อมีการระบุวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้นไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีสาธารณูปโภคที่เข้าถึงครบถ้วน ทั้ง น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน ก็จะทำให้ธนาคารมีความเชื่อมั่น และพิจารณาอนุมัติสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่านั้น หรือจะอนุมัติการกู้ซื้อที่ดินของคุณได้

กู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

การกู้ซื้อที่ดินด้วยวิธีการนี้สามารถดำเนินการได้ แต่คุณจะต้องมีเอกสารประกอบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน นั่นคือ แบบบ้านพร้อมรายละเอียดการรับเหมา และมีใบอนุญาตก่อสร้าง เพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า หรือการขอกู้ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน และด้วยวิธีการนี้หากเป็นการกู้ซื้อที่ดินที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ ก็อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษอีกเช่นเดียวกันเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น การแนบเอกสารประกอบในลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการกู้ซื้อที่ดินแอบแฝง เช่น ต้องการกู้ซื้อที่ดินเปล่า จึงมีการออกแบบสิ่งปลูกสร้างไว้เพียงอาคารหลังเล็ก ๆ โดยธนาคารจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ซึ่งหากธนาคารมีความไม่มั่นใจในการกู้ซื้อที่ดิน ก็อาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อที่ดินเปล่า

 

กู้ซื้อที่ดิน 2020 - 2021

กู้ซื้อที่ดินที่เป็นหนี้เสียของธนาคาร

ทรัพย์ที่เป็นหนี้เสีย หรือที่ดินที่เป็นทรัพย์รอขายของธนาคาร หรือ NPA (Non – Performing Assets) โดยเป็นที่ดินที่มาจากการยึดทรัพย์จำนองของลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่มีการขาดผ่อนชำระ ซึ่งบางส่วนเป็นที่ดินเปล่า และทางธนาคารได้ดำเนินการยึดทรัพย์มาเป็นทรัพย์ของธนาคาร และทางธนาคารได้ดำเนินการพิจารณาให้สามารถกู้ซื้อที่ดิน หรืออนุมัติสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่าผืนนี้ได้ ซึ่งเป็นที่ดิน NPA โดยส่วนใหญ่แล้ว การซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนธนาคารรูปแบบนี้มักจะมีเงื่อนไขที่เข็มงวด เช่น อาจจะมีการกำหนดระยะเวลาในการผ่อนการกู้ซื้อที่ดิน สูงสุดไม่เกิน 10 ปี และผู้ที่ดำเนินการขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่ารูปแบบนี้อาจจะต้องผ่อนจ่ายชำระต่อเดือนเป็นอัตราที่สูงกว่าปกติ

 

กู้ซื้อที่ดินเพื่อทำธุรกิจ

การกู้ซื้อที่ดินเพื่อทำธุรกิจ เป็นการกู้ซื้อที่ดินที่มีความคล้ายคลึงกับการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน โดยการกู้ซื้อที่ดินรูปแบบนี้ จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น แผนการทำธุรกิจประกอบเพื่อแสดงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ เช่น เพื่อขยายกิจการก่อสร้างโรงงาน หรือเพื่อทำสวนผลไม้หรือทำการเกษตรเพิ่มเติม จากพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว (หากเป็นกรณีของพี่น้องเกษตรกรที่มีความต้องการกู้ซื้อที่ดิน สามารถดำเนินการขอคำปรึกษากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. จะมีเงื่อนไขที่พิเศษและเอื้อต่อการกู้ซื้อที่ดินมากกว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ )

 

 

 

กู้ซื้อที่ดิน 2020 - 2021

กู้ซื้อที่ดินด้วยสินเชื่อบุคคล (ไม่แนะนำ)

หมดความกังวลเรื่องซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนธนาคาร เพราะคุณสามารถซื้อที่ดินด้วยเงินสด โดยไม่ต้องใช้บริการของสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า หรือขอกู้ซื้อที่ดิน แต่ดำเนินการขอสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่ออเนกประสงค์แล้วนำเงินที่ได้ไปซื้อที่ดินผืนที่คุณอยากได้ทันที

แต่วิธีการนี้ แม้จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง ได้เงินจริง และสามารถนำเงินไปซื้อที่ดินได้จริง แต่อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคลนั้นสูงมาก ไม่ต่ำกว่าปีละ 25% แม้ว่าบางธนาคารอาจจะสามารถอนุมัติวงเงินให้คุณได้สูงสุดถึง 2 – 3 ล้านบาท แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ย 25 – 28 % ต่อปีจะทำให้คุณต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน เสียอีก ดังนั้น วิธีการกู้ซื้อที่ดินด้วยสินเชื่อบุคลแม้จะทำได้จริง แต่เราขอไม่แนะนำ!!

กู้ซื้อที่ดินเปล่าขยายพื้นที่จากบ้านเดิม

การกู้ซื้อที่ดินเปล่า สามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะกรณีที่คุณต้องการซื้อที่ดินเปล่าเพิ่มเติม เพื่อขยายที่อยู่อาศัยเดิม ให้มีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น โดยการกู้ซื้อที่ดินเปล่านี้ จะต้อมีเนื้อที่ที่ติดกับพื้นที่บ้าน หรือพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่มีอยู่ก่อน หรือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของผู้กู้เอง ตัวอย่างเช่น การกู้ซื้อที่ดินเปล่าจากเพื่อนบ้านที่มีเนื้อที่ติดกับบ้านของคุณ

กรณีนี้สามารถดำเนินการนำที่ดินเปล่าผืนนั้น ขอกู้ซื้อที่ดินกับทางธนาคารได้ ทั้งนี้ธนาคารอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือมีการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะสัญญากู้ซื้อที่ดิน ที่มีความแตกต่างจากการกู้ซื้อที่ดินปกติ เช่น มีการอนุมัติวงเงินกู้ซื้อที่ดินที่น้อยกว่า อาจจะอยู่ที่ 70 – 80% ของราคาประเมิน หรือมีการกำหนดระยะเวลาในการซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนธนาคารไว้สูงสุดที่ไม่เกิน 10 ปี โดยจะแตกต่างจากการกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ที่มักจะอนุมัติระยะเวลาไว้ที่ 25 – 30 ปีเป็นอย่างน้อย ดังนั้นหากคุณมีความประสงค์ที่จะขอกู้ซื้อที่ดินด้วยวิธีการนี้ ก็ควรจะเตรียมเงินก้อนส่วนต่างไว้ด้วย

 

อ้างอิง 1 2 3