กองทุน SSF พิเศษ ตัวไหนดี มีอะไรบ้าง ซื้อที่ไหน 2565

นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 กองทุน SSF หรือกองทุนการออมระยะยาว (Super Saving Fund: SSF) ก็จะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ กองทุน SSF ถูกออกแบบขึ้นมาแทนที่กองทุน LTF ที่หมดไปในปีที่แล้ว มีคุณสมบัติสามารถนำเงินออมไปหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน (สูงสุด 200,000 บาท) แถมยังสามารถสับเปลี่ยนกองทุน SSF ข้าม บลจ. ได้ในกรณีที่สนใจกองทุน SSF อื่นที่ผลประกอบการดีกว่า ทั้งนี้ กองทุน SSF จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ตลาดทุนในประเทศเท่านั้น โดยผู้ซื้อต้องถือนานแบบห้ามขายติดต่อกันจำนวน 10 ปี ขึ้นไป

ยาวไป เลือกอ่าน

สำหรับใครที่สนใจอยากซื้อกองทุน SSF พิเศษ ไว้ลดหย่อนภาษีหรือต้องการออมเงินสำหรับเกษียณ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกกองทุน SSF พิเศษ ตัวไหนดี วันนี้เราได้คัดเลือกกองทุน SSF พิเศษ จาก บลจ. ที่มีความแข็งแกร่งและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านการจัดการกองทุนมาแนะนำเป็นไกด์ไลน์ให้คุณแล้วในวันนี้ มาดูกันเลย

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

กองทุน SSF พิเศษ 2565 : SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) – SCB70-SSFX

เน้นกระจายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) และตราสารหนี้หรือตราสารหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น หุ้น หน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) – SCBEQ-SSFX

เน้นการลงทุนในตราสารทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น หุ้น หน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) – SCBSET-SSFX

เน้นลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น หุ้น หน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน SFF พิเศษ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

 

กองทุน SFF พิเศษ 2565 : กรุงไทย

กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)

เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) (KTESGS-SSFX)

เน้นลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นส่วนประกอบชองดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน SFF พิเศษ กรุงไทย

 

กองทุน SFF พิเศษ 2565 : กรุงศรี

กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)

เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และจะจ่ายปันผลได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน SFF พิเศษ กรุงศรี

 

กองทุน SSF พิเศษ 2565 : กสิกรไทย

กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX)

เน้นลงทุนในหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 65% โดยเฉลี่ยตามรอบปีบัญชี โดยเฉพาะหุ้นระดับซุปเปอร์สตาร์ที่มีพื้นฐานดีและศักยภาพในการเติบโตสูง มีกระแสเงินสดที่มั่นคง สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีวิธีการบริหารจัดการแบบที่ผู้จัดการกองทุนจะคอยจับจังหวะการซื้อ-ขายหุ้น (Tactical Trade) แบบเดียวกับกองทุน K-STAR-A รวมทั้งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดกว่า 200,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน SSF พิเศษ กสิกรไทย

 

กองทุน SSF พิเศษ 2565 : บัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม BEQSSF

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAVส่วนที่เหลือ จะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อาทิเช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs กองทุน Private Equity และ/หรือกองทุน ETF เป็นต้น รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน SFF พิเศษ บัวหลวง

 

กองทุน SFF พิเศษ 2565 : ภัทร

กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG ชนิดเพื่อการออมพิเศษ : PHATRA SET50 ESG-SSFX

ลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยกองทุนมีเป้าหมายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน SFF พิเศษ ภัทร

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน