กองทุนลดหย่อนภาษี 2566 กรุงเทพ (บัวหลวง)

ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับปีภาษีที่กำลังจะมาถึงต้นปี 2566 เพราะแม้ว่าทุกท่านจะดำเนินการหาวิธีการลดหย่อนภาษีหรือประหยัดกันแบบเต็มที่แล้ว แต่การที่ทุกท่านมีค่าจ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้น ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเก็บออม ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านสามารถเก็บออม ลงทุนและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือลดหย่อนภาษีไปพร้อม ๆ กัน วันนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความแนะนำแนวทางการเลือกลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุนใน กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 จากกองทุน ธนาคารกรุงเทพหรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เราไปดูกันเลย

 

กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพ (บัวหลวง)

ลดหย่อนภาษี 2565-2566 กับ กองทุนรวมธนาคารกรุงเทพ

สำหรับท่านที่เลือกพิจารณาและต้องการลดหย่อนภาษี 2565-2566 ด้วยการลงทุนวันนี้เรามีทางเลือกดี ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านที่นี่กับกองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพ ซึ่งมีให้ท่านเลือกพิจารณาอยู่ 2 รูปแบบ คือ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

“ประหยัดภาษี มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี” กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 LTF จะเน้นลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลัก เป็นการลงทุนในระยะยาว 5-7 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่อยากให้เงินลงทุนมีโอกาสงอกเงย สามารถรับความเสี่ยงได้สูง โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินที่ลงทุนในกองทุน LTF ในปีภาษี 2562 (ปีสุดท้ายที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้) ไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/ปี

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

“ประหยัดภาษี มีเงินใช้ สบายยามเกษียณ” ในส่วนนี้จะเป็นการลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุนในกองทุน RMF ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายประเภท เหมาะสำหรับผู้ที่อยากออมเงินระยะยาวเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยผู้ลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี และขายคืนได้เมื่อลงทุนต่อเนื่องจนถึงอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี การลงทุนในกองทุนประเภทนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย

โดยในส่วนต่อจากนี้จะเป็นการนำเสนอรายละเอียดและข้อมูลของกองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพที่น่าสนใจ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

 

กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพ: B – INNOTECHRMF

กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพตัวนี้จะเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนซึ่งมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินได้ระดับหนึ่ง แต่ด้วยจุดเด่นของกองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 ซึ่งมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีจากทั่วโลก สามารถสร้างความมั่นใจให้ทุกท่านได้กับกองทุนหลัก

กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพนี้มีนโยบาย เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds – Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และที่สำคัญเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 ที่มีการดำเนินการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ดังนั้นหากท่านเป็นคนสายไอที และศรัทธาในเทคโนโลยี ตัวเลือกนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อย กับกองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพ B – INNOTECHRMF หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพ (บัวหลวง)

กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพ: B – INDIAMRMF

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนนี้ เป็นกองทุนที่จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุน Kotak Funds – India Midcap Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class J Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และจะนำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบทั้งในและต่างประเทศ และสำหรับนักลงทุนทุกท่านที่ยังไม่แน่ใจ หรือมีข้อคำถามที่ว่ากองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 ตัวไหนดีนั้น เรามีข้อมูลจากกูรูตลาดทุนมานำเสนอที่นี่

โดยกองทุน B – INDIAMRMF นั้นมีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย และเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 RMF ผู้ที่ดำเนินการลงทุนนั้นจึงต้องลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากทุกท่านมีความสนใจกองทุน สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ทันที ที่นี่

กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพ: B – USALPHARMF

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนลดหย่อนภาษี 2565 อีกหนึ่งตัวที่มีความน่าสนใจ โดยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds – US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) – USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนตรงในหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับท่านที่สนใจ ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนลดหย่อนภาษี 2565 B – USALPHARMF

 

กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพ (บัวหลวง)

กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพ: B – SIPRMF

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนในบริษัททั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยคำนึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม ยิ่งไปหว่านั้นนอกจากกรลงทุนในส่วนแรก

บางกองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 นี้มีส่วนเหลือ กองทุนจะดำเนินการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับท่านที่สนใจ ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 B – SIPRMF

 

อ้างอิง 1 2

 

Tags

กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 ตัวไหนดี
กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 ตัวไหนดี pantip
ซื้อสินค้าลดหย่อนภาษี 2565-2566
กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 กรุงเทพ
ตารางลดหย่อนภาษี 2565-2566
ltf ลดหย่อนภาษี 2565-2566
กองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 บัวหลวง
ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี 2565-2566 pantip