กองทุนรวม SCB ตัวไหนดี 2565

เมื่อมีเงิน ไม่ว่าหลักหลักร้อยหรือหลักล้าน ต้องการลงทุนผ่านกองทุนรวม สิ่งที่มีความสำคัญในการลงทุน ก็คือการมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการกองทุนที่พร้อมใช้ความช่วยเหลือคุณในการบริหารการลงทุนให้ โดยมีทั้งทางเลือกที่หลากหลาย พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่คุณไม่จำเป็นต้องศึกษาและค้นหาด้วยตนเอง โดยกองทุนรวม SCB 2565 พร้อมเป็นอีกทางเลือกให้คุณ สำหรับการลงทุนในกองทุน SCB สำหรับมือใหม่ก็สามารถลงทุนได้ง่าย ๆ ไร้ความกังวลเพราะ SCB พร้อมแนะนำและช่วยคุณจัดการกองทุนด้วยความเชี่ยวชาญ ซึ่งมากด้านประสบการณ์และก้าวทันข่าวสารและความเปลี่ยนแปลง

และในครั้งนี้ เราจึงขอแนะนำและนำเสนอกองทุนรวม SCB 2565 ที่มีความน่าสนใจและพร้อมด้วยผู้จัดการกองทุนที่น่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับนักลงทุนกองทุนรวม SCB สำหรับมือใหม่ ลงทุนได้อย่างไร้กังวล

หมายเหตุ: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน บทความนี้ไม่ได้ชี้ชวนให้ลงทุน เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลกองทุนรวมที่น่าสนใจเท่านั้น

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

กองทุนรวม SCB 2565 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์

เป็นกองทุนรวม SCB 2565 ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional share class) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS โดยบริหารงานภายใต้ความดูแลของ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยผู้ออกตราสารแต่ละรายเป็นบริษัทที่มีสำนักงานสาขาหรือประกอบธุรกิจอยู่ใน 3 ประเทศเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ กองทุนรวม SCB 2565 นี้อาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนในตราสารที่ให้รายได้คงที่ (Fixed Income Instruments)

ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์

 

กองทุนรวม SCB 2565 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส SCBPLUS

กองทุนรวม SCB 2565 กองทุนนี้เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ของไทย ตราสารหนี้ต่างประเทศ REIT และกองทุนรวมโรงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญ และด้วยระดับความเสี่ยงในการสมัครกองทุนรวม SCB ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับปานกลาง การลงทุนในกองทุนรวม SCB 2565 นี้จึงมีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีความต้องการรายได้และผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและต้องการผลตอบแทนสูง โดยเน้นการลงทุนระยะยาวมากขึ้น อีกทั้งการซื้อกองทุนรวม SCB 2564 นี้นั้นสามารถดำเนินการซื้อได้ทุกวันทำการ แต่จะสามารถขายออกได้ทุก 3 เดือน เนื่องจากตลาดตราสารหนี้มีสภาพคล่องที่ต่ำกว่าตลาดหุ้น และด้วยเหตุผลที่มีความต้องการมห้นักลงทุนสามารถถือหุ้นในกองทุนรวม SCB 2565 นี้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และจะยิ่งส่งผลดีต่อผลตอบแทนในระยะยาวแก่นักลงทุน

ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส SCBPLUS

 

กองทุนรวม SCB 2565

กองทุนรวม SCB 2565 กองทุนเปิดไทยพาณชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ SCBSE

กองทุนรวม SCB 2565 นี้เน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนรวม SCB 2565 นี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ได้

ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดไทยพาณชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ SCBSE

 

กองทุนรวม SCB 2565 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX

กองทุนรวม SCB 2565 นี้จะลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะใช้กลยุทธ์แบบ Optimization1 เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด

ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SCBENERGY

 

กองทุนรวม SCB 2565 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SCBBLN

กองทุนรวม SCB 2565 นี้เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่นและ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ในต่างประเทศโดยมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะดำเนินการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนรวม SCB 2565 ตัวนี้จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้

ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SCBBLN

เมื่อคิดจะลงทุนในกองทุนรวม สิ่งสำคัญที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุน คือ การทำความเข้าใจกองทุนรวมที่เราจะลงทุนให้ดีเสียก่อน โดยเราสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมได้จาก “Fund Fact Sheet” หรือ “หนังสือชี้ชวน” ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของแต่ละกองทุนรวมจัดทำขึ้น

 

อ้างอิง 1 2