กองทุนรวม กสิกร ปันผล 2565 ตัวไหนดี

ด้วยการพัฒนาและความเชี่ยวชาญในทุกด้าน ส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย เป็น บลจ. ขั้นแนวหน้าที่สามารถให้บริการนักลงทุน ที่มีความสนใจในการลงทุนกองทุน กสิกรไทย 2565 ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับความสามารถที่เพียบพร้อมด้วยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ ผ่านพ้นการแก้ปัญหาและมีความรู้ทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงในกระแสเศรษฐกิจและการลงทุนเป็นอย่างดี เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ กองทุน กสิกร ปันผล 2565 มีความน่าสนใจลงทุนและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง

และในครั้งนี้ เราในฐานะตัวกลาง ขอนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ กองทุน กสิกร ตัวไหนดีน่าลงทุน ประจำปี 2565 ซึ่งคุณสามารถศึกษาและตัดสินใจเลือกลงทุนได้ แม้จะมีเงินเพียงหลักร้อย ก็สามารถได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าสมน้ำสมเนื้อจากบาทความ กองทุน กสิกร ปันผล 2565 ตัวไหนดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

กองทุน กสิกรไทย ปันผลดี 2565 เลือกง่าย ๆ ที่เหมาะกับคุณ

ในการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุน กสิกร ปันผล 2565 ที่มีความน่าสนใจนั้น คุณสามารถดำเนินการพิจารณาและเลือกลงทุนได้โดยแบ่งตามความเหมาะสมกับคุณ ซึ่งแบ่งแยกได้ตามประเภทของสินทรัพย์ หรือเป้าหมายการลงทุน ทั้งนี้ กองทุน กสิกรไทย 2565 มีการแบ่งกองทุนอยู่ 2 ประเภทใหญ่โดยแยกตามประเภทของสินทรัพย์ และแบ่งตามเป้าหมายของการลงทุน คือ

 

กองทุนรวมกสิกร ปันผลดี ตามประเภทสินทรัพย์

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน K – CASH

กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ ซึ่งไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุน กสิกรไทย 2565 K – CASH เป็นกองทุนที่มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีความคาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนนี้ทั่วไปได้ โดยกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนจะเน้นการลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ ได้รับผลตอบแทนไม่สูง แต่มีความเสี่ยงต่ำ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กองทุน กสิกร ปันผล 2565 กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K – CASH)

 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ K – FIXEDPRO

กองทุน กสิกรไทย 2565 นี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน และลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุน กสิกร ปันผล 2565 นี้เป็นกองทุนที่มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย และกองทุน กสิกรไทย 2565 นี้จะมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้เป็นสำคัญ และอาจดำเนินการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยมีระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ดังนั้นหากคุณสนใจลงทุน หรือ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ K – FIXEDPRO

 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม K – FLXEDPLUS – SSF

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความพิเศษโดยมุ่งเน้นการลงทุนรวมในตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนที่มีความเหมาะสมกับ นักลงทุนที่มีความคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งเมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม K – FLEXDPLUS – SSF

 

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน K – ENERGY

กองทุน กสิกร ปันผล 2565 นี้เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของมูลล่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยมีความเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถถือหุ้นในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ และมีอัตราระดับความเสี่ยงอยู่ที่ ระดับ 7 คือมีความเสี่ยงสูง

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน K – ENERGY

 

กองทุนรวม กสิกร ปันผลดี 2565 ตามเป้าหมายการลงทุน

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส K – SFPLUS 

เป็นกองทุนรวมตาสารหนี้ และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนนี้มีความเหมาะสม กับผู้ลงทุนที่คาหวังการลงทุนในกองทุน กสิกร ปันผล 2565 ที่หวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากว่าหุ้นได้ อีกทั้งการลงทุนนี้ยังมีความเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+1 โดยมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ ระดับ 4 ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กองทุน กสิกร ปันผล 2565 กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

 

กองทุนเปิดเค ไชน่าหุ้นทุน K – CHINA 

กองทุน กสิกร ปันผล 2565 กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund และ Class JPM China I และกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ และเน้นหลักที่กองทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน โดยเป็นกองทุนที่มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่สามารถลงทุนใรระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และเป็นนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจจีนเป็นสำคัญ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กองทุนเปิดเค ไชน่าหุ้นทุน K – CHINA

 

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน K – CHX

กองทุน กสิกร ปันผล 2565 กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB) และกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ และเน้นหลักที่กองทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนี หุ้นจีน FTSE China A50 โดยเป็นกองทุนที่มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่สามารถลงทุนใรระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และเป็นนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจจีนเป็นสำคัญ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน K – CHX

 

กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม K – STAR – SSF

กองทุนนี้เป็นหองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่เอื้ออำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยกองทุนนี้มีความเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวระยะเวลาที่ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10 ปี แต่ไม่มีการปันผล โดยมีระดับความเสี่ยงในการลงทุนสูงปานกลาง และเริ่มเปิดขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แม้ไม่ปันผลแต่น่าลงทุน ถือกันไปยาว ๆ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม K – STAR – SSF

 

อ้างอิง 1 2