กองทุนรวม กสิกร ตัวไหนดี 2565

บลจ.กสิกรไทยเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานดีอย่างสม่ำเสมอ เพียบพร้อมด้วยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์อันยาวนานและช่ำชองเทคนิคอันแพรวพราวในการบริหารกองทุนให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติ จนสามารถให้ผลตอบแทนได้ในระยะยาว ปัจจุบัน บลจ.กสิกรไทยมีกองทุนรวมหลากหลายประเภทให้คุณได้เลือกลงทุน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่หรือมืออาชีพผู้เก๋าประสบการณ์ คุณสามารถเลือกลงทุนกับกองทุนรวมกสิกรไทยได้ตามความถนัด และความเสี่ยงที่รับได้ ซึ่งในวันนี้ Bkklovehoro.com ได้คัดเลือกกองทุนรวมกสิกรไทยบางส่วนที่ทำผลประกอบการได้ดีมาแนะนำเป็นทางเลือกในการลงทุนแก่คุณในปี 2565 นี้

ยาวไป เลือกอ่าน

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

กองทุนรวมตลาดเงิน กสิกรไทย

กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน (K-Cash)

เน้นการลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือเทียบเท่า โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) เหมาะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่หรือผู้ที่ต้องการหาแหล่งพักเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้รับเงินต้นคืนแทบจะเรียกได้ว่า 100% แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนัก แลกกับความเสี่ยงที่น้อยนั่นเอง

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน

 

กองทุนรวมตราสารหนี้ กสิกรไทย

กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB)

เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB)

 

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม (KASF)

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุน KASF จะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, Ratchathani Leasing บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และอื่น ๆ

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม (KASF)

 

กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) กสิกรไทย

กองทุนเปิด เค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT)

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดัชนีอ้างอิง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 5 อันดับแรกในปัจจุบัน ประกอบด้วย ADVANC, DIF, INTUCH, TRUE และ DTAC

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิด เค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT)

 

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY)

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ดัชนีอ้างอิง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 5 อันดับแรกในปัจจุบัน ประกอบด้วย GULG, GPSC, PTT, PTTEP และ BGRIM

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY)

 

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กสิกรไทย

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน The PowerShares QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินทุทธิของกองทุน -กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))

 

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR3YB-AI)

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ประมาณ95.5% ของ NAV โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 50.09% และ เงินฝาก 45.46%

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR3YB-AI)

 

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท (K-SGM)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตลอดจนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่น ๆ ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท (K-SGM)

 

กองทุนรวม LTF กสิกรไทย

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล (KSDLTF)

เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน Efficient Portfolio Management จ่ายเงินปันผล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล (KSDLTF)

 

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF)

เน้นลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% และไม่เกิน 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ จ่ายเงินปันผล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF)

 

กองทุนรวม RMF กสิกรไทย

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGHRMF)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) – USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน ทั้งนี้ กองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) กองทุนนี้ไม่จ่ายปันผล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGHRMF)

 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFIRMF)

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากในประเทศ -กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนนี้ไม่จ่ายปันผล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้

ดูข้อมูลกองทุนรวมกสิกร กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFIRMF)