10 กองทุนน่าสนใจ 2566

อยากมีความมั่นคงและมั่งคั่งในอนาคต ถ้าไม่เริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะเริ่มต้นวันไหน เพราะพรุ่งนี้ก็อาจจะสายไปสำหรับการตัดสินเลือกวิธีการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในกองทุน ซึ่ง ณ เวลานี้มีกองทุนมากมายและหลากหลายประเภททั้งกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสมและอื่น ๆ ซึ่งมีความน่าสนใจและจะสามารถเป็นกองทุนที่น่าสนใจ 2023 เพื่อให้ทุกท่านเลือกซื้อและลงทุนได้ในปี 2566 ที่กำลังจะมาถึง ดังนั้นด้วยรายละเอียดและข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับกองทุนน่าสนใจ 2566 เราจึงขอนำเสนอรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบบทความรวมสาระการลงทุนกับบทความ “10 กองทุนน่าสนใจ 2566” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงในหลายระดับ

ยาวไป เลือกอ่าน

 

1.กองทุนน่าสนใจ 2566 : K – CASH  กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

 

กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก โดยเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่เน้นการลงทุนในตลาดเงินภายในประเทศ ซึ่งมีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการพักเงินในระยะสั้น และต้องการนำเงินนั้นมาลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการลงทุนในระยะเวลาเพียง 3 – 12 เดือน และจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในตลาดกองทุนตลาดเงินในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งในที่นี่เราจึงขอนำเสนอกองทุน K – CASH เพื่อตอบโจทย์ทุกท่านที่กำลังมีข้อสงสัยและมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับกองทุนน่าสนใจ 2566 ซึ่งกองทุนเปิดเค บริหารเงินนั้นจะเน้นการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ โดยจะไม่มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มองหากองทุนที่น่าสนใจ 2023 ที่มีความเสี่ยงต่ำและต้องการลงทุนในระยะเวลาอันสั้นมาก ๆ หากสนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดของกองทุนได้ ที่นี่

 

2.กองทุนน่าสนใจ 2566 : KFCASHPLUS กองทุนกรุงศรีตราสารเงินพลัส

 

กองทุนที่น่าสนใจ 2023 กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตลาดเงินสำหรับนักลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยแม้ว่ากองทุนนี้จะไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่ด้วยเป้าหมายหลักในการลงทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้แห่งหนี้ระยะสั้น ส่งผลให้กองทุนจึงดำเนินการลงทุนในตราสารหนี้เงินฝากหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารจะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนไว้ ซึ่งทำให้กองทุนมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปีและต้องการผลตอบแทนในจำนวนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงเพียงระดับ 2 โดยกองทุนจะดำเนินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยมากถึง 91.95% และจะกระจายการลงทุนในที่อื่น ๆ อีกเล็กน้อย ดังนั้นหากทุกท่านกำลังมองหากองทุนน่าสนใจ 2566 กองทุน KFCASHPLUS สามารถเป็นอีกกองทุนที่น่าพิจารณา สนใจและต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

3.กองทุนน่าสนใจ 2566 : KFMTFI – D กองทุนตราสารหนี้กรุงศรีระยะกลางปันผล

 

หนึ่งในกองทุนน่าสนใจ 2566 ที่น่าจับตามอง ด้วยนโยบายในการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เน้นการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยทุน โดยกองุทนตราสารหนี้ ปันผล 2566 นี้จะดำเนินการปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้กองทุนน่าสนใจ 2566 ตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และด้วยการแบ่งประเภทการลงทุนไปในที่ต่าง ๆ อาทิ ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ 34.02% พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 24.27% ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชนอีก 41.49% ส่งผลให้กองทุนตราสารหนี้จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในปี 2566 หากทุกท่านต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ กองทุนน่าสนใจ 2566 KFMTFI – D

 

4.กองทุนเปิดน่าสนใจ 2566 : PRINCIPAL iFIXED – A กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A

 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A หรือกองทุนน่าสนใจ 2566 PRINCIPAL iFIXED – A ที่เป็นกองทุนซึ่งมีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากทั้งในต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก ก.ล.ต. และกองทุนน่าสนใจ 2566 นี้อาจดำเนินการลงทุนอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนอื่น ๆ อีก 6 ชนิด เช่น หน่วยลงทุนที่ขายคืนล้วงหน้าอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มและชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่ต้องการศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

5.กองทุนน่าสนใจ 2566 : SCBSE

 

กองทุนน่าสนใจ 2566 กองทุนเปิดไทยพาณชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ นี้เน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนน่าสนใจ 2566 นี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ได้ ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดไทยพาณชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ SCBSE

 

6.กองทุนน่าสนใจ 2566 : KTMUNG – D

 

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดจ่ายเงินปันผล) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนน่าสนใจ 2566 property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ / หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ปันผล สม่ำเสมอโดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนน่าสนใจ 2566 อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง – ยาว (3 ปีขึ้นไป)

 

7.กองทุนน่าสนใจ 2566 : KFCLIMARMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กรุงศรี ESG Climate Tech

 

สำหรับทุกท่านที่กำลังมีข้อสงสัยและมีประเด็นคำถามที่ว่ากองทุนที่น่าสนใจ 2023 ตัวไหนดีและที่สำคัญคือจะสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เราขอนำเสนอ กอทุน KFCLIMARMF โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC ซึ่งดำเนินการบริการโดยบริษัท DWS Investment SA. และมีรอบบัญชีรายปีเฉลี่ยที่ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนนี้อาจดำเนินการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน และรวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

ทั้งนี้กองทุน RMF ตัวนี้จึงเป็นกองทุนน่าสนใจ 2566 และมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่สามารถดำเนินการลงทุนได้ในระยะยาว และยอมรับความผันผวนของราคาหุ้นกองทุนหลักได้ แต่ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่เป็นจำนวนแน่นอน สม่ำเสมอ หากทุกท่านสนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าศึกษาได้ทันที ที่นี่ KFCLIMARMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กรุงศรี ESG Climate Tech

 

8.กองทุนน่าสนใจ 2566 : ASP – VIETRMF กองทุนเปิดแอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

กองทุนนี้มีนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตและ/ หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคตที่อย่างน่าสนใจ และสามารถเป็นทางเลือกให้ทุกท่านที่กำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนที่น่าสนใจ 2023 ตัวไหนดี เพราะกองทุนตัวนี้สามารถเป็นอีหนึ่งทางเลือกให้ทุกท่านได้แน่นอน ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่กำลังเล็งกองทุนนี้ เราต้องขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากองทุนนี้มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนประเทศเวียดนามและสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นหรือตราสารทุนอื่น ๆ และประเด็นสำคัญสำหรับการลงทุนกับกองทุน RMF นี้ คือนักลงทุนทุกท่านจะต้องดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีจนครบ 55 ปีบริบูรณ์เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั่นเอง หากทุกท่านสนใจ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่  กองทุนที่น่าสนใจ 2023 กองทุนเปิดแอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

9.กองทุนน่าสนใจ 2566 : B – INDIAMRMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนนี้ เป็นกองทุนที่น่าสนใจ 2023 ซึ่งจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุน Kotak Funds – India Midcap Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class J Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และจะนำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบทั้งในและต่างประเทศ และสำหรับนักลงทุนทุกท่านที่ยังไม่แน่ใจ หรือมีข้อคำถามที่ว่ากองทุนลดหย่อนภาษี 2566 ตัวไหนดีนั้น เรามีข้อมูลจากกูรูตลาดทุนมานำเสนอที่นี่ โดยกองทุน B – INDIAMRMF นั้นมีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย และเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุน RMF และเป็นกองทุนที่น่าสนใจ 2023 ผู้ที่ดำเนินการลงทุนนั้นจึงต้องลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากทุกท่านมีความสนใจกองทุน สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ทันที ที่นี่

 

10.กองทุนน่าสนใจ 2566 : K – CHANGE – SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทิฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

 

กองทุนน่าสนใจ 2566 ตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เห็นความสำคัญของการลงทุนในบริษัทที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคม และมีความคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว ประกอบกับผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนกองทุน SSF กสิกรนี้ไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน โดยวัตถุประสงค์หลักและการมุ่งเน้นการลงทุนของกองทุนน่าสนใจ 2566 กสิกรนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) และกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ และด้วยนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ส่งผลให้กองทุน SSF นี้จึงน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25-50 หุ้น​