กองทุนทวีสุขคืออะไร ดีไหม ถอนได้ได้

“การออม” ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการออมแบบปกติ การออมทุนออมหุ้น หรือการซื้อกองทุน ก็สามารถเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้ทั้งหมด และด้วยเหตุนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ได้มองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการออมเพื่อเป็นรากฐานสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกและเป็นลูกค้าของธนาคาร โดยการออกผลิตภัณฑ์ “กองทุนทวีสุข” โดยเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตในบั้นปลายและสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินชีวิตในทุกช่วงของอายุ

ดังนั้น ด้วยบทความนี้เราจึงขอนำเสนอสาระเกี่ยวกับ “กองทุนทวีสุขคืออะไร” และจะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ วิธีการสมัคร ความคิดเห็นและการรีวิวจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่เราได้รวบรวมมานำเสนอให้ทุกท่านแล้วกับบทความนี้

 

กองทุนทวีสุข ธกส คือ

 

กองทุนทวีสุข ธกส คือ

กองทุนทวีสุข นั้นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ ธกส ที่เป็นโครงการที่ทางธนาคารดำเนินการเพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมให้พี่นองเกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีการเก็บออมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อมีอายุสูงขึ้น โดยเป็นการเก็บออมกับกองทุนทวีสุขในระยะเวลาที่ ธกส กำหนดตามเงื่อนไขของโครงการกองทุนทวีสุข โดยระหว่างการเข้าร่วมโครงการนั้น ทางธนาคารจะมีการมอบสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกราย โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนทวีสุขดังนี้

ด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการกองทุนทวีสุขที่มุ่งเน้น “การส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้า และลูกค้า อสม. ออมเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายยามชราพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในระหว่างการออม” ส่งผลให้การเข้าร่วมโครงการจึงมีการกำหนดคุณสมบัติการสมัครกองทุนทวีสุขได้ดังนี้

  • ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้า ธกส หรือ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)
  • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • เปิดบัญชีเงินฝากได้ 1 คนต่อ 1 บัญชี
  • โดยมีรูปแบบการออม 5 รูปแบบดังนี้ 365/ 600/ 1,200/ 6,000/ 12,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้การออมในรูปแบบของกองทุนทวีสุขต้องดำเนินการตามรูปแบบที่เลือกไว้ และต้องออมต่อเนื่องกันทุกปีและสามารถออมเงินเข้ากองทุนทวีสุขล่วงหน้าได้ 1 ปี

 

กองทุนทวีสุข ดีไหม มีสิทธิประโยชน์ใดบ้าง

 

กองทุนทวีสุข ดีไหม มีสิทธิประโยชน์ใดบ้าง

สำหรับทุกท่านที่เริ่มมีความสนใจและต้องการสมัครกองทุนทวีสุขและมีคำถาม “กองทุนทวีสุขดีไหม” สิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดที่ทุกท่านต้องทราบก่อนการสมัคร คือ สิทธิประโยชน์ของกองทุน โดยทาง ธกส. พร้อมยินดีนำเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกองทุนทวีสุข โดยทุกท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี และจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาและอายุของการออมหมดกังวลเรื่องกองทุนทวีสุขดีไหม โดยกองทุนมีรายละเอียดดังนี้

  • ปีที่ 1 วงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 15,000/ 30,000/ 50,000/ 70,000/ 100,000 บาท รวมถึงการฆาตกรรม ลอบทำร้าย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามเงื่อนไข อบ.1
  • ปีที่ 2 เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด คนละ 500 บาท จำนวน 1 คน ตลอดการเป็นสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน) กรณีออมเงินตามกองทุนทวีสุข 365 บาท/ ปี 600 บาท/ ปี ได้เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด 1 คน
  • ปีที่ 3 เงินช่วยเหลืองานศพ (ต้องเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น) 1,500/ 3,000/ 5,000/ 7,000/ 10,000 บาท ตามรูปแบบการออม
  • ปีที่ 4 ชดเชยค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (อุบัติเหตุ) วันละ 300 บาท 1 วัน/ 2 วัน/ 3 วัน/ 5 วัน/ 7 วัน
  • ปีที่ 5 สามารถใช้เงินออกเป็นหลักประกัน เพื่อกู้กับ ธกส ได้ แต่ไม่เกิน 30% ของจำนวนเงินในกองทุนทวีสุขของท่าน
  • ปีที่ 6 จะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (เจ็บป่วย) วันละ 300 บาท 1 วัน/ 2 วัน/ 3 วัน/ 5 วัน/ 7 วัน

ทั้งนี้ กรณีการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของกองทุนทวีสุข สมาชิกจะได้รับจากบริษัทประกันภัย โดยทางธนาคารจะเป็นเพียงผู้จัดทำประกันภัยให้แก่สมาชิกเท่านั้น และประเด็นสำคัญที่สุดคือ สิทธิประโยชน์ของกองทุนทวีสุขจะมีการคุ้มครองให้สมาชิกถึงอายุ 75 ปีบริบูรณ์หมดกังวลเรื่องกองทุนทวีสุขดีไหม

 

กองทุนทวีสุข ดีไหม มีสิทธิประโยชน์ใดบ้าง

เงินฝากทวีสุข ธกส ถอนได้ไหม

 

เงินฝากทวีสุข ธกส ถอนได้ไหม

ประเด็นคำถามที่ว่ากองทุนทวีสุขดีไหม/ เงินฝากทวีสุข ธกส ถอนได้ไหมนั้นเป็นอีกประเด็นที่มีการตั้งคำถามกันในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทายาทของสมาชิก ซึ่งมักจะเกิดประเด็นปัญหาเนื่องจากสมาชิกเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีความจำเป็นในการใช้เงินแต่สมาชิกซึ่งอาจจะมีอายุมากและไม่สามารถเดินทางมาติดต่อกับทางธนาคารด้วยตัวเองได้ จึงมีการตั้งกระทู้คำถามโดยเฉพาะใน Pantip เพื่อขอความช่วยเหลือ ส่งผลให้ทางแอดมินของทาง ธกส ได้เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นคำถาม “เงินฝากทวีสุข ธกส ถอนได้ไหม” ซึ่งได้คำตอบดังนี้

 

เงินฝากทวีสุข ธกส ถอนได้ไหม

โดยหากท่านสมาชิกมีความต้องในการใช้เงินฝากทวีสุข ธกส ถอนได้ไหมนั้น ท่านต้องดำเนินการลาออกจากโครงการเสียก่อน ถึงจะสามารถได้รับเงินของท่านคืน และสำหรับประเด็นการลาออกของสมาชิกที่เจ้าของกองทุนทวีสุขนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง การดำเนินการอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้น เราจึงขอนำเสนอว่า หากท่านมีความต้องการลาออกจากกองทุนทวีสุข ท่านควรให้เจ้าของบัญชีเข้าติดต่อทาง ธกส เพื่อดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและลดปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่อาจจะเกิดขึ้น

อ้างอิง 1 2

 

Tag

#เงินฝากทวีสุขธกสถอนได้ไหม #ขาดส่งกองทุนทวีสุข #กองทุนทวีสุขดีไหม

#สมุดเงินฝากออมทรัพย์ทวีสุขคือ #เกษียณทวีสุข90/1

#กองทุนทวีสุขคือ #กองทุนทวีสุข2564