กองทุนตราสารหนี้ 2565 ระยะสั้น ตัวไหนดี

แม้ว่าการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยง หากแต่ว่าคุณยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ การลงทุนก็อาจจะเป็นช่องทางสำคัญที่เสริมสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับคุณได้ โดยเฉพาะการลงทุนกับกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีความน่าสนใจ โดยวันนี้เราได้ข้อมูลดี ๆ จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำหลายแห่งและธนาคารซึ่งพร้อมนำเสนอรายละเอียดและข้อมูลเพื่อให้ทุกท่านพิจารณาสำหรับการตัดสินใจลงทุนต่อไปในปี 2565 นี้ กับบทความ “กองทุนตราสารหนี้ 2565 ระยะสั้น”

นอกจากนี้ ใครที่กำลังมองหาช่องทางลงทุนประเภทอื่น ๆ อยู่ ก็สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อกองทุนรวม หุ้น และคริปโต ซึ่งเราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว ที่นี่

1.กองทุนตราสารหนี้ 2565 ระยะสั้น : SCBFST กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทนเป็นที่น่าสนใจกองทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับปานกลางไปถึงค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ในช่วงปี 2564 นี้ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น SCBFST มีผลการดำเนินการย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ +3.04% และมีแนวโน้มที่จะสามารถดำเนินการในเชิง + ต่อไปได้อีกเนื่องจากในปีล่าสุดมีผลการดำเนินการอยู่ที่ +8.66% และแม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 นั้นจะมีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อย แต่คาดว่าในปี 2565 นั้นกองทุนนี้จะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายการ

กองทุน SCBFST เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งภาครัฐ/ เอกชนและสถาบันการเงิน ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งสามารถหาดอกผลจากกำไรได้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งจะส่งผลให้ net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของรอบบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้หากท่านสนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดของกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นตัวนี้ได้ ที่นี่

 

2.กองทุนตราสารหนี้ 2565 ระยะสั้น : KFSMART กองทุนกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

แม้ว่าจะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่กองทุนนี้เป็นกองทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทนน่าสนใจ เนื่องจากเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในประเทศและ/ หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้/ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออกการรับรอง รับอาวัล หรือมีการค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/ หรือภาคเอกชนซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น KFSMART นั้นกระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ อาทิ ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 6.61% พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 22.96% เงินฝากหรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 42.05% และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชนอีก 29.53% ซึ่งถือได้ว่าเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทนสามารถมาได้จากหลากหลายช่องทาง ทั้งนี้หากทุกท่านสนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดต่อเนื่องได้ ที่นี่

 

3.กองทุนตราสารหนี้ 2565 ระยะสั้น : K – APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์

หนึ่งในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นที่หลายท่านกำลังให้ความสนใจ ด้วยนโยบายที่เน้นการลงทุนในหน่วย LO Funds – Asia Value Bond Fund (USD) และ NA ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และด้วยมาตรการป้องกันความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุน แต่อย่างไรก็ตามกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและด้วยกองทุนหลักจะดำเนินการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนโดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกและญี่ปุ่นที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สเป็นหลัก ทั้งนี้หากท่านสนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

4.กองทุนตราสารหนี้ 2565 ระยะสั้น : ASIA – B กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่เน้นนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในสกุลเงิน USD ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการมีเงินสำรองส่วนหนึ่งไว้ในรูปสกุลเงินบาทเพื่อรักษาสภาพคล่องในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะที่ต้องการกระจ่ายความเสี่ยงไปยังตราสารหนี้ต่าง ๆ ในหลายประเทศ และแม้ว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นนี้จะไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่ในระยะ 3 – 5 ปีนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้พอสมควรทีเดียว ทั้งนี้หากท่านต้องการศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าได้ ที่นี่

 

5.กองทุนตราสารหนี้ 2565 ระยะสั้น : PRINCIPAL iFIXED – A กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น PRINCIPAL iFIXED – A ที่เป็นกองทุนซึ่งมีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากทั้งในต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก ก.ล.ต. และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นนี้อาจดำเนินการลงทุนอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนอื่น ๆ อีก 6 ชนิด เช่น หน่วยลงทุนที่ขายคืนล้วงหน้าอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มและชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่ต้องการศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

6.กองทุนตราสารหนี้ 2565 ระยะสั้น : KKP ACT FIXED กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป

หากคุณกำลังมองหาแหล่งลงทุนกับกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ลองพิจารณากองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป ดูได้ทันที ด้วยนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และภาครัฐ โดยไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นอีกกองทุนที่มีความเหมาะสมสำหรับทุกท่านที่กำลังจะปรับและย้ายการลงทุนจากกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นไปสู่ระยะกลางและระยะยาวในอนาคต และเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงไปจากความผันผวนของราคาได้ โดยผลกำไรซึ่งเป็นค่าตอบแทนอาจจะสูงกว่าเงินฝาก แต่อาจจะต่ำกว่าหุ้น ทั้งนี้หากท่านสนใจก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ทันที ที่นี่ กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป