กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565

อยากมีเงินไว้ใช้ในอนาคตโดยไม่ต้องลำบาก การเลือกลงทุนกับกองทุนระยะยาวที่มีการปันผลนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายท่านตัดสินใจเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเลือกลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้ ปันผล ซึ่ง ณ เวลานี้มีหลายกองทุนที่กำลังฉายแววและเป็นที่น่าสนใจอย่างมากในตลาดกองทุน ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมและเรียบเรียงมานำเสนอให้ทุกท่านที่นี่ กับบทความ “กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565” เพื่อเป็นทางเลือกสำคัญให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกลงทุนสำหรับปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้

 

1.กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 : KFMTFI – D กองทุนตราสารหนี้กรุงศรีระยะกลางปันผล

หนึ่งในกองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 ที่มีความน่าสนใจและน่าจับตามอง ด้วยนโยบายในการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เน้นการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยทุน โดยกองุทนตราสารหนี้ ปันผล 2565 นี้จะดำเนินการปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 ตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และด้วยการแบ่งประเภทการลงทุนไปในที่ต่าง ๆ อาทิ ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ 34.02% พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 24.27% ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชนอีก 41.49% ส่งผลให้กองทุนตราสรหนี้จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในปี 2565 หากทุกท่านต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 KFMTFI – D

 

กองทุนตราสารหนี้ ปันผล

2.กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 : PRINCIPAL iFIXED – A กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A หรือกองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 PRINCIPAL iFIXED – A ที่เป็นกองทุนซึ่งมีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากทั้งในต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก ก.ล.ต. และกองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 น่าสนใจนี้อาจดำเนินการลงทุนอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนอื่น ๆ อีก 6 ชนิด เช่น หน่วยลงทุนที่ขายคืนล้วงหน้าอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มและชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่ต้องการศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

3.กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 : KKP ACT FIXED กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป

หากคุณกำลังมองหาแหล่งลงทุนกับกองทุนปันผล 2565 ลองพิจารณากองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป ดูได้ทันที ด้วยนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และภาครัฐ โดยไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นอีกกองทุนที่มีความเหมาะสมสำหรับทุกท่านที่กำลังจะปรับและย้ายการลงทุนจากกองทุนปันผล 2565 ระยะสั้นไปสู่ระยะกลางและระยะยาวในอนาคต และเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงไปจากความผันผวนของราคาได้ โดยผลกำไรซึ่งเป็นค่าตอบแทนอาจจะสูงกว่าเงินฝาก แต่อาจจะต่ำกว่าหุ้น ทั้งนี้หากท่านสนใจก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ทันที ที่นี่ กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป

4.กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 : K – CBOND    กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

กองทุนหนี้เป็นอีกกองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน/ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและกำไรส่วนเกินทุนในระดับสูง โดยการปันผลของกองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้กองทุนนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากและสามารถยอมรับผลตอบแทนที่อาจจะต่ำกว่าหุ้นได้ ทั้งนี้ในการลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 ตัวนี้ทุกท่านจะต้องดำเนินการลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป และนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะรับเงินคืนภายในวันที่ T+2 สำหรับทุกท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าศึกษาได้ทันที ที่นี่ กอทุน K – CBOND

 

กองทุนตราสารหนี้ ปันผล

5.กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 : SCBRF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข

รู้จักกันในชื่อเต็ม กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2564 – 2565 ที่อยู่ใน 10 อันดับกองทุนที่สามารถให้ผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ และจากข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 2564 มูลค่าต่อหน่วยลงทุนและอัตราการเติบโตก็เพิ่มอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2564 – 2565 SCBRF นี้จะเน้นการลงทุนในตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีธนาคารไทยพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรอง โดยอาจมีการลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศเช่นกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูล่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจและต้องการลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้ ปันผล – 2565 SCBRF สามารถศึกษารายละเอียดและผลการดำเนินงานย้อนหลังได้ ที่นี่

6.กองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 : KKP INRMF กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป

ด้วยนโยบายของกองทุนตราสารหนี้ตัวนี้ที่เน้นการลงทุนในเงินฝาก และ/ หรือตราสารหนี้ ของบริษัทเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูงและมีเสถียรภาพทางการเงินดีหรือของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้การลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไปนี้มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยผู้ลงทุนต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุและต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ โดยสามรถยอมรับความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดเงินได้ อย่างไรก็ตามกองทุนตราสารหนี้ ปันผล 2565 ตัวนี้ก็ยังมีความน่าสนใจและสามารถติดตามเพื่อพิจารณาข้อมูลได้ต่อเนื่อง เพื่อการลงทุนในไตรมาสต่อไป หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ KKP INRMF กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป

 

อ้างอิง 1 2