Hit enter after type your search item
Bangkok Love Horo

บทความการเงินการลงทุน แคปชั่นคำคม สุขภาพ และดวงความรัก

Home / กองทุนรวม / กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 – 2565 ตัวไหนน่าลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 – 2565 ตัวไหนน่าลงทุน

เป็นการสรุปข้อมูลล่าสุดจากเหล่านักลงทุนและเพิ่มเติมคำแนะนำจากกลุ่มธนาคารที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 ซึ่งมีความน่าสนใจและสามารถสร้างผลกำไรให้ทุกท่านและเหล่านักลงทุนได้ โดยหากทุกท่านสนใจและต้องการโยกเงินฝากเข้าสู่กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ก็สามารถพิจารณาได้ด้วยจากการทยอยออกกองทุนตราสารหนี้ ระยะสั้น 1 ปี เพื่อตอบรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนั้น ณ เวลานี้เราจึงมาพูดคุยกันว่า มีกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 กองทุนใดบ้างที่น่าลงทุนและสามารถฝากผีฝากไข้ในเวลานี้ได้ เราไปดูกัน

การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาผลิตภัณฑ์ ประเมินความเสี่ยงของตนเอง ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำ แต่การแนะนำกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น น่าลงทุน : กองทุน KFAFIX

กองทุนตราสารหนี้ 2564 กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 ของกรุงศรี ที่เน้นการลงทุนในประเทศและ/ หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และเงินฝาก อีกทั้งยังสามารถลงทุนในตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออก รับรองหรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะดำเนินการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต. กำหนด

ทั้งนี้กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 นี้จะไม่เหมาะสมกับนักลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ และผู้ลงทุนที่มีความต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ำ เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน สำหรับทุกท่านที่สนใจก็สามารถศึกษาและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)

 

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น น่าลงทุน : กองทุน PRINCIPAL iFIXED – A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A หรือกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 PRINCIPAL iFIXED – A เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากทั้งในต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก ก.ล.ต. ทั้งนี้ในการซื้อก็สามารถดำเนินการได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. ด้วยมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อที่ 1,000 บาท และสามารถขายไถ่ถอนคืนได้ในทุกวันทำการเช่นกัน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่ต้องการศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น น่าลงทุน : กองทุน RMF3

กองทุนตราสารหนี้ 2564 กองทุนเปิด กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 ที่มีนโยบายการลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ผู้ออกหรือผู้รับรอง รับอาวัลหรือค้ำประกัน ตราสารมีความมั่นคงสูง มีความเสี่ยงต่ำรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่สนใจลงทุนกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 นี้ก็สามารถเข้าศึกษาและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) ที่นี่

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น น่าลงทุน : กองทุน KKP ACT FIXED

หากคุณกำลังมองหาแหล่งลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 ลงพิจารณากองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป ดูได้ทันที ด้วยนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และภาครัฐ โดยไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นอีกกองทุนที่มีความเหมาะสมสำหรับทุกท่านที่กำลังจะปรับและย้ายการลงทุนจากกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 ไปสู่ระยะกลางและระยะยาวในอนาคต และเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงไปจากความผันผวนของราคาได้ โดยผลกำไรซึ่งเป็นค่าตอบแทนอาจจะสูงกว่าเงินฝาก แต่อาจจะต่ำกว่าหุ้น ทั้งนี้หากท่านสนใจก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ทันที ที่นี่ กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป

 

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น น่าลงทุน : กองทุน KFMTFI

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง หรือในชื่อเดิม กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง/ กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 และระยะกลางที่น่าสนใจ เนื่องจากด้วยผลการดำเนินการที่ให้ผลกำไรในทางบวกต่อเนื่อง และด้วยวัตถุประสงค์ในกรเสริมสร้างการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว ส่งผลให้กองทุนจึงสามารถมุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนเป็นหลักด้วยการกระจายการลงทุนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 ระยะกลางนี้จึงเป็นอีกกองทุนที่น่าลงทุนสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนและแหล่งเงินในช่วงปลายปี 2564 นี้ ทั้งนี้หากท่านต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่ สำหรับกองทุนตราสารหนี้ KFMTFI

 

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น น่าลงทุน : กองทุน K – CBOND

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้หรือที่รู้จักกันในชื่อ K – CBOND กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 นี้เป็นกองทุนที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจจะต่ำกว่าหุ้นได้ ทั้งนี้การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 K – CBOND นี้ยังเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องการขายคืน ด้วยสภาพคล่องในการซื้อขายกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 นี้ ทุกท่านก็สามารถดำเนินการขายและไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+2 ทั้งนี้หากท่านสนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 K – CBOND สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

 

 

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น น่าลงทุน : กองทุน SCBRF

รู้จักกันในชื่อเต็ม กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 ที่อยู่ใน 10 อันดับกองทุนที่สามารถให้ผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ และจากข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 2564 มูลค่าต่อหน่วยลงทุนและอัตราการเติบโตก็เพิ่มอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 SCBRF นี้จะเน้นการลงทุนในตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีธนาคารไทยพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรอง โดยอาจมีการลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศเช่นกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูล่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจและต้องการลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2564 SCBRF สามารถศึกษารายละเอียดและผลการดำเนินงานย้อนหลังได้ ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

 

  • Facebook
  • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :